MNENJA O KNJIGI VRČ VAČE (SITULA) IN PREDRIMSKA KULTURA NA NAŠIH TLEH; PDF

Prof. Dr. Stanko Gerjolj

Dr, prof. Stanko Gerjolj: Wikipedija Osebna bibliografija za obdobje 1980-2021 (875 del), Geštalt pedagogika


Prof. Dr. Stanko Gerjolj
, psiholog, teolog, duhovnik, univerzitetni profesor, gestalt pedagog:

"Knjiga je res zanimiva. Ko sem prišel do tega, da sem jo začel brati, kar nisem mogel nehati. Poleg bogatih simbolnih povezav in prepletov se mi zdi nadvse zanimiva ugotovitev, da se slikopisje bere ne le kot nekakšen strip – po metodi sodobnega branja od leve proti desni – marveč tudi od zgoraj navzdol. Ta ugotovitev se mi zdi zanimiva tudi zato, ker nisem pričakoval, da je tako nova oz., da stroka tega doslej ni ugotovila.

Kot navedeno, srečamo v knjigi vrsto bogatih simbolnih pomenov in interpretacij, pri katerih bi si želel več preverljivih referenc. Zavedam pa se, da bi s tem delo pridobilo sicer na empiričnih utemeljenostih, bi pa izgubilo na pretočnosti in zanimivosti, kar bi bilo škoda. Glede na dosedanje ugotovitve knjiga na številnih primerih odpira »drug pogled« ter tako bralca spodbudi, da na isto stvar pogleda še z drugega zornega kota.

Knjiga je zanimiva ne le s kulturološkega, marveč tudi z religiološkega vidika, saj v njej naletimo na mnoga simbolna izročila, ki nosijo svojo sporočilno moč tudi še danes. Morda so kake trditve nekoliko preveč smele, a nič zato; saj ni nujno, da jih zgolj sprejmem ali zavrnem. Njihovo bogastvo je pravzaprav v tem, da si zastavljam vprašanja ter nato sam razmišljam in iščem smiselne odgovore. Teh izzivov pa najdemo v knjigi veliko. V tem smislu avtor mestoma posrečeno vplete v svoje razmišljanje tudi kake pripetljaje iz povsem sedanjega časa in slovenskega prostora."
Vinko MöderndorferDr. Danijel Grafenauer: Wikipedija Osebna bibliografija, Metropliotan (intervju)

Vinko Möderndorfer, režiser, literat:

»že pred časom sem z velikim zanimanjem in na dušek prebral Vašo knjigo. Bral sem jo kot poljudnoznanstveno delo, ki pa je napisano literarno vešče. Knjigo sem že posodil prijateljem, ki jo z zanimanjem berejo.

Čestitam za Vaše delo. Ne glede kam Vaše pisanje uvrščajo, je to dobro napisana knjiga. Njena vsebina se mi zdi verjetna, hkrati pa ravno prav provokativna, da nam da misliti.«Dr. Danijel Grafenauer: Inštitut za narodnostna vprašanja Osebna bibliografija,

Intervju: "Tisti, ki so se opredelili, so morali oditi"


Dr. Danijel Grafenauer, zgodovinar:
»Z zanimanjem in radovednostjo sem prebral knjigo Vlada Stresa z naslovom Vrč Vače.
Že od prej sem poznal avtorjeva prizadevanja po natančnejšem posnetku situle z Vač.
Z njegovim vztrajanjem je prišlo do natančnejših risb in posnetkov ter do vprašanja interpretacije posameznih slik iz vrča.
Dopolnjevanje vedenja pa je smisel raziskovanja.
Kljub temu, da ne poznam študij in raziskav o predmetu knjige in se raziskovalno s tem ne ukvarjam, me je knjiga pritegnila.
 Zanimive in drzne, pogosto po mojem mišljenju predrzne trditve in razlage posameznih slik iz vrča pa ne jemljejo bralcu možnosti, da z močno vizualizacijo umetnosti ne zasleduje razmišljanja Vlada Stresa. Avtor ima namreč močan čut za vizualizacijo in z razlago posameznih slik z vrča prehaja prostor in čas zelo lahkotno.

Vsekakor pa sta knjiga in avtorjeva pomujanja pri Vrču Vače dobrodošla in obvezno branje za tiste, ki želijo brati in spoznavati Vrč Vače natančneje.«


MNENJA OBJAVLJENA V KNJIGI


Zvonimir Kolenc, skrbnik Muzeja Petra Svetika na Vačah (februar 2020):
Vesel sem, da si se poglobil in opazil napake pri Staretovi risbi plašča situle. Potem si naredil cel halo, da so v muzeju narisali drugačen plašč situle.
To je tvoja zasluga. Spremenil sem mišljenje glede nekaterih prizorov na situli zaradi tvojih interpretacij: leva ni, je samo velik pes; atleta tekmujeta v vzdržljivosti in se ne boksata z ročkami.
Ker si stalno prek člankov v časopisu uspel drezati v osje gnezdo in opozarjati javnost na situlo z Vač, je s tem popularnost in zanimanje za situlo zelo naraslo. Situla je postala še bolj znana in prepoznavna. Pa tudi strokovnjaki arheologi so ji zato posvetili več pozornosti.
Hvala! Tudi obisk turistov na Vačah je tudi po tvoji zaslugi narasel.


Prof. dr. Andrej Ule
, profesor za analitično filozofijo in teorijo znanosti (27. 2. 2020)_
Delo Vlada Stresa spremljam že dlje časa, še posebno njegov trud okrog interpretacije t. i. Vaške situle. Zdi se mi vsekakor zanimivo, vredno pozornega branja in obširnejše razprave, čeprav je vsaj zame mestoma tudi sporno. Zanimivo je predvsem zato, ker predstavlja celostno zgodbo, ki naj bi bila upodobljena na Situli. Avtor je v tej zgodbi združil svoj literarni dar, svoje obširno poznavanje najrazličnejših zgodovinsko-mitoloških virov in svoj interes po globlji interpretaciji celotne zgodovine, zlasti tiste, ki se je dogajala na
naših tleh. Pozornega branja je vredno zato, ker je snov težavna, vsekakor vredna premisleka in izzivalna.
Mislim, da je avtorjeva osnovna ideja, da gre na Situli za ponazoritev inciacijskega obredja ob ustoličenju novega poglavarja, dokaj verjetna, vsekakor je prepričljivo in živahno opisana. Avtor je v svoj prikaz vključil tudi svojo živahno imaginacijo, tako da so nekateri deli njegove zgodbe le bolj ali manj verjetni, vsak bralec si lahko ustvari svoje mnenje. Vsaj meni se zdijo nekoliko bolj sporne njegove tvegane izpeljave o posameznih pomenskih sklopih na podlagi slovenskega ali proto-slovenskega besedišča, ker je za to premalo strokovno podprte jezikovno-zgodovinske analize. Prav tako se mi zdijo sporne nekatere posplošene kozmomitološko- teološke teze, ki so sicer pomembne vendar bi jih bilo treba še dalje raziskati. Kljub tem pomislekom menim, da je avtor Vlado Stres s svojo razlago pomena Vaške situle naredil pomemben korak k večjemu ozaveščanju o zapletenih in pomembnih kulturno-zgodovinskih tokovih in lomih na naših tleh.

Tomaž Grom (25. 2. 2020):
"Vesel sem, da tudi v današnjem naglem potrošniškem svetu, v katerem je zaradi obilja informacij težko ločiti zrnje od plev, še vedno obstajajo ljudje, ki v sebi najdejo moč, da se dokopljejo do korenin starih znanj, ki predstavljajo temelj naše narodnostne samobitnosti, temelj, ki je stoletja združeval Slovenski narod in ga bo zagotovo ubranil tudi v bodoče. Podobno kot danes neoliberalizem skuša izničiti in razkrojiti kulturno dediščino in zavest mnogih evropskih narodov, je skušalo to storiti tudi nasilno pokatoličevanje v imenu pokrščevanja starih Slovencev v osmem stoletju našega štetja. Na to nas je v 17. stoletju v svoji Slavi vojvodine Kranjske posredno opozoril kranjski plemič Janez Vajkard Valvasor, dve stoletji kasneje pa je njegove zapise znova obudil v zavest Slovencev naš največji pesnik France Prešeren v svoji znameniti pesnitvi Krst pri Savici.
Te in podobne narodno zavedne ljudi pomnimo in cenimo ravno zaradi del, ki so obudila in utrdila našo samobitnost in obenem postavljala naš jezik, kulturo in zgodovino ob bok mnogo številčnejšim in vplivnejšim narodom. Če ne drugje, v kulturi in jeziku smo se z njimi lahko vedno primerjali in to nas je ohranilo in obranilo pred asimilacijo in kulturnim razkrojem.
Danes gredo sodobni raziskovalci slovenske zgodovine in jezika še naprej. Čedalje bolj stopa v ospredje misel, ki je podkrepljena z mnogimi dokazi, da je prav praslovenščina v korenih zlogov ali celo črk, prajezik, ki se postavlja ob bok ali celo kot podlaga sanskrtu, uradno najstarejšemu idoevropskemu jeziku, kar v celoti ruši vsiljeni mit o tem, da smo Slovenci narod hlapcev.Ta odkritja pričajo o tem, da kvalitativno nikakor nismo majhen narod in da to nikdar nismo bili. Na ta dejstva nas je v zadnjem desetletju opozarjal gospod Peter Amalietti.
Najnovejše raziskave s tega področja, ki še bolj poglobljeno in s še večjim številom dokazov in odkritij doprinašajo k vrednotenju korenin slovenstva, pa opravlja gospod Vladislav Stres. Njegova odkritja in sklepi so zbrani v pričujoči knjigi in kot taki predstavljajo trdno izhodišče za

nadaljnje raziskave zamolčanega dela evropske zgodovine."


Janez Medvešek, fotograf, slikar, pisatelj (december 2019):
Hvala, hvala, hvala.
Izjemno!!!
Nikoli si tega ne bi predstavljal, da je možna razlaga vsega tega, kar je vtolčeno v plašč situle.
Pa ne le naše. Bravo za to raziskavo.
Pošljem še komu. Vse dobro.


Vladislav Stres:
Podobe s situle z Vač lahko opazimo tudi na osebnih dokumentih, na primer v potnem listu ter na osebni izkaznici.
- Gravirane upodobitve Vaške situle (Vrča Vače) se berejo na več načinov, tako vodoravno v treh pasovih, kot navpično od zgoraj navzdol v osmih,
- prikaz pomerjanja uteži najverjetneje prvih mečevalcev si lahko ogledamo tako na Vrču Vače kot na več drugih situlah ter pasnih sponah,
- prikaz ustoličevanja novega VOJVODE je upodobljen v treh prizorih in je osrednji del upodobitev na Vrču /situli Vače.
- simbolika razkriva bogato vsebino stika z naravo, s samim sabo ter soljudmi in zahteva nadaljnjo proučevanje in medsebojne primerjave…

Vrč Vače, predrimska duhovna kultura na naših tleh


VRČ VAČE (SITULA) in predrimska kultura na naših tlehVrč Vače - situla -
uvodna predstavitev in vabilo k branju

Stran posvečena laičnim raziskavam možnih povedi, ki so vtolčene v Vrč / situlo Vače in knjigi Vrč Vače (situla) in predrimska kultura na naših tleh.