STRATEŠKI CILJI

 

 

Spoštljiv odnos do državljanov Slovenije! Državljani Slovenije imajo zato:

1.      pravico sodoločati tudi med volitvami, zato se zavzemamo za: uveljavitev referenduma kot oblike  uravnavanja ravnanj oblasti med volitvami, strokovno neodvisno anketiranje  in boljšo organiziranost javnih razprav. Referendumska opravila bodo postala del delovnih obveznosti upravnih enot in tako ne bodo povzročala nepotrebnih stroškov. Zavzemali se bomo za možnost da z referendumom volivci zahtevajo predčasne volitve.  Z zakonodajo bomo skušali omogočiti vsakemu posamezniku, da v medijih (tako tiskanih kot elektronskih) izrazi svoje mnenje in tako dejansko uveljavi pravico do komuniciranja z javnostjo.

2.      pravico do participacije pri upravljanju. Zakon o participaciji delavcev pri upravljanju se v javnem sektorju dejansko ne izvaja, saj običajni  način dela še vedno temelji le na ukazovanju in ne tudi na sodelovanju. Zato je državen aparat neinovativen v izhodišču. Zaposlene je tako velikokrat strah nadrejenih, saj se ne zavedajo svojih pravic, nadrejeni pa svojih obveznosti da jim omogočijo sodelovanje pri upravljanju zavodov, institutov, uradov... Podobne probleme zasledimo tudi v nekaterih delih gospodarstva.

3.      pravico do objektivnih  strokovnih informacij. Prizadevali si bomo, tudi z lastnim zgledom, da se v politiki ne uveljavljajo bojne taktike ampak projektno sodelovanje. Blokovsko nagovarjanje volilcev producira množico pristranskih informacij in ocen.  Uveljavljali bomo odgovornost za izjave javnih delavcev, saj morajo biti objektivne in strokovne. Informacije morajo biti objektivne in po možnosti zastonj. Smo proti medijskim monopolom in  kršitvam Zakona o medijih, ki se trenutno slabo, oziroma na nekaterih področjih,  sploh ne izvaja. Urad za statistiko pri posredovanju informacij ne dela transparentno... Zavzemamo se za objavo vseh učbenikov, priročnikov diplomskih nalog kot javno dobro na internetu, oz. na ustreznih DVD-jih. Javno dobro  praviloma postanejo publikacije, ki so nastale s pomočjo proračunskih sredstev.

4.      pravica državljanov do izobrazbe, zdravstvene in socialne oskrbe ter primernega stanovanja so elementarne človekove pravice, ki jih bomo ob podpori volivcev uveljavili na višjem nivoju, kot so danes. Izobrazbo ne razumemo le kot formalno pridobitev diplome, ampak predvsem usposobljenost za področje, ki ga izobraževanje nudi.  Izdelali se bodo enostavni in javnosti dostopni kriteriji  bonitete šol. Dosežena boniteta pa bo podlaga za stimulacije zavodov oziroma sanacije.  Deloma bodo sanacije izvajane s pomočjo  kadrov kvalitetnejših šol. Podobno bomo ravnali za  vse druge ustanove, ki so prejemnice proračunskega denarja. Torej bomo tudi v proračunsko podpiranih sektorjih uveljavili odgovornost za rezultate dela. Javno znanjih in enostavnih kriterijev za  kvaliteto dela ustanov (torej tudi zavodov) ni, oziroma niso javno znani. Tak sistem upravljanja z proračunskimi sredstvi hromi delovanje države in povzroča veliko stisk ter gospodarsko nazadovanje. Neustrezni rezultati in vse bolj pereči problemi sami po sebi govorijo o nestrokovnem upravljanju  proračunsko financiranih ustanov.

5.      pravica državljanov do zdravja. Uveljavili bomo odgovornost za lastno (telesno in duševno) zdravje. Prizadevali si bomo za uvedbo bonus/malus zdravstvenih premij glede na zdrav način življenja zavarovanca. Menimo da je osnovni problem zdravja problem predvsem v preventivi – zdravstveni kondiciji. Tako je cilj dvig splošne kondicije zdravja državljanov, v primeru boljših rezultatov bomo spodbujali sodelovanja uradne in alternativne medicine.

6.      pravico do varne zaposlitve. Izboljšali bomo  delovanje Zavoda za zaposlovanje in povečali fleksibilnost  pretoka delovne sile.  Brezposelni bodo nagrajevani glede na svoje delovne aktivnosti v času brezposelnosti.  Svoje aktivnosti bodo predlagali v občinskih odborih brezposelnih in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Na ravni države bodo izdelani kriteriji za točkovanje  in nadzor izvajanj opravil brezposelnih. Pričakujemo da bodo v dogovorih z lokalnimi skupnostmi brezposelni oblikovali ustrezne projekte javnih del, medsebojnih izobraževanj in podjetniških sodelovanj. Menimo da je podobno kot informacijska podpora zaposlenim, ki iščejo drugo službo, kot komunikacija med samimi brezposelnimi prešibka. Tako se deloma zabrišejo razlike med brezposelnimi in zaposlenimi, ohrani delovna kondicija in prepreči prehuda stigmatizacija brezposelnih oseb.

7.      razvoj slovenske identitete. Posebej bomo pozorni na razvoj lepote in pomena slovenskega jezika. okrepili bomo dejavnosti na lokalnih ravneh. Zahtevali bomo ugotavljanje bonitete kulturnih ustanov, ki jih financira ali sofinancira država - preko postavljanja ciljev ter  bonitetnih kriterijev  se bodo sanirale slabše ustanove  s pomočjo  kadrov kvalitetnejših ustanov. Najpomembnejši označevalec kaj je dobro in kaj ne je zainteresirana javnost.  Spodbujali bomo tudi označbe SLO dobrin na katere smo Slovenci upravičeno ponosni z znakom SQ (Slovenian Quality). Spodbujali bomo razvoj ustvarjalnih kulturnikov, znanstvenikov ter športnikov in drugih potencialov Slovencev.

8.      pravico da govori v slovenskem jeziku. Oblast ni uspela izpeljati projekta slovensko angleškega prevajalnika. Praktično vsi narodi EU... imajo ustrezne strojne prevajalnike, ki omogočajo kvalitetno sporazumevanje oz. pripomočke na številnih področjih v večini jezikov EU. Ustrezna zbirka slovarjev, pravopisov in program  bi omogočili tudi  ustrezno sporazumevanje v arabščini,  kitajskem ipd jezikih.  Dandanašnji poslovenjeni niso zadovoljivi, predvsem pa se le tržijo in se iz teh razlogov  širše ne uporabljajo. Žalostno je da Microsoft razpolaga z boljšo strojno analizo  slovenskega jezika kot slovenske institucije in inštituti. Ustrezen prevajalnik bi moral biti prav tako kot učbeniki javno dobro.

9.      pravico do časti in dostojanstva. Inšpekcijske službe, ki ščitijo pravice posameznika npr. inšpekcijske službe za nadzor delovanja trga,  zdravstvenih ustanov, delovne inšpekcije... ne delujejo dobro oziroma se dela izogibajo tudi zaradi smešno majhnega števila inšpektorjev (80 delovnih za ok. 700.000 zaposlenih... ). Večinoma se zatekajo k iskanju formalističnih napak, tako delajo neproduktivno, nevsebinsko...

10. pravico do druženja in združevanj.   Pospeševakli bomo nastajanje lokalnih radijskih, TV postaj, najdevali in ustrezne prostore za amatersko kulturno dejavnost ter druženje. Namesto nogometnih igrišč zaspektakle »kruga in iger« bo tako več ustreznih prostorov ter dvoran, tudi amfiteatrov za ljubitelje tako kulture kot športa.

11. pravico živeti v čistem naravnem okolju. Prizadevali si bomo, da onesnaževanje preprečujemo in zmanjšujemo z nacionalnimi ukrepi in z obvezujočimi mednarodnimi dogovori. Slovenija mora že sprejete in še ne sprejete obveznosti uresničevati. Sem spadajo emisije substanc, ki uničujejo ozonsko plast, emisije žvepla, ki smo jih že močno zmanjšali in emisije dušikovih oksidov NOX, še posebej tiste, ki jih povzroča avtomobilski promet, emisije CO2, emisije težkih kovin in emisije okoljskih strupov iz industrije (avtor 11 čl.: dr. Anton Jeglič).

12. pravico, da se z državnim premoženjem upravlja transparentno in strokovno. Na položaje v javnem sektorju, bodo kadrirani ljudje, ne glede na njihovo strankarsko pripadnost preko javnih razpisov praviloma le za en mandat. Za svoja dejanja pa bodo odgovarjali s svojim imenom, položajem in premoženjem. Zaostrili bomo pravila podvajanja javnih funkcij. Povsem nespremenljivo je, da na najzahtevnejših mestih javne uprave sedijo osebe, ki imajo več funkcij npr. so v eni osebi : poslanec, župan, svetnik, redni predavatelj, član v večih nadzornih odborih podjetij v državni lasti...
V nadzornih svetih javnih inštitucij mora imeti praviloma večino politična opozicija skupaj s zainteresirano civilno družbo.
Za zaposlene v državni upravi bomo zahtevali, da se po posameznih področjih dela določijo kriteriji povprečnega strokovnjaka, če le teh kriterijev zaposleni ne bo dosegal bo moral opravljati dodatno izobraževanje pri uspešnejših, če tega izobraževanja ne bo dobro opravil oz. ga bo zavrnil bo razrešen. Uveljavili bomo sprotno popolno transparentnost porabe proračunskih sredstev  ter  uvajanli elemente trga v delovanje izvršilne oblasti.
Z uvajanjem managerskih tržnih načinov planiranja, nadziranja delovanja državne uprave bomo pristopili k njenem organiziranju na strokoven način.  Za vse ustanove, ki so prejemnice proračunskega denarja bomo zahtevali da se izdelajo kriteriji bonitete delovanja, kar bo vplivalo tudi na stimulativne dele plač ter financiranja

13. pravico do življenja v državi vladavine prava. Tudi v pravosodju bomo zahtevali, da se izdelajo kriteriji bonitete delovanja tako sodišč kot tožilcev. Od pravosodnega  sistema bomo zahtevali in pomagali pri organiziranju  tako, da bo reševal spore hitro in z minimalnimi stroški. Pod stroški razumemo tudi izgubljeni čas udeležencev  procesov ter psihološke stroške (oseba je lahko zaradi zavlačevanja in nedoslednosti postopkov ponižana, oškodovana in upravičeno prizadeta). Tako kot morajo zdravniki pravočasno pozdraviti bolezni, se morajo reševati tudi sodni spori, saj nepravočasno rešeni oziroma nerešeni spori povzročajo hude kršitve človekovih pravic, obenem pa povzročajo veliko osebno in gospodarsko škodo. Posledice neučinkovitega delovanja pravosodnega sistema so poleg že omenjenih dejstev tudi nepotrebne napetosti, obup kot tudi nenormalno visoki stroški velikokrat predolgih slabo vodenih procesov in slabega sojenja. Zavzemali se bomo za zvišanje zahtev za pridobitev sodniške titule (sodnik ima lahko več asistentov, ki sodniku delo olajšajo).

14. pravico do pomoči v primeru hude stiske in socialne varnosti. Nudenje pomoči in socialne varnosti je obojestranska zaveza   med človekom v stiski in državo. Človek v stiski je oseba, ki si iskreno prizadeva rešiti svoj človeka nevredni položaj (materialni, socialni, osebno duševni).

 


Stranko sestavljajo MOČNE OSEBNOSTI:

 

OSEBNOSTI III. STOPNJE:
Kriteriji: Nepreverjeni simpatizerji stranke

OSEBNOSTI II. STOPNJE:
Kriteriji: Posamezniki, ki si prizadevajo za uveljavitev vrednot ter programskih ciljev stranke.
So ključni segment. Iščemo jih preko organiziranih okroglih miz, objavljenih člankov, pisem bralcev…
Naredimo močno bazo naslovov za razpošiljanje vabil.

OSEBNOSTI I. STOPNJE SESTAVLJAJO ŠTAB STRANKE - vodje.
Te osebe imajo najvišje ocene osebnosti. Kriteriji na podlagi katerih se ocenjujejo so:

      -        spoštujejo sami sebe (kljub ponudenim nagradam odklanjajo žaljiv odnos do sebe)
-
         praviloma ne citirajo kaj so rekli drugi, ampak povzamejo svoje misli
-
         niso odvisni od narkotikov
-         niso duhovno odvisni od »botrov«    

-          so v pozitivnem okolju odprte in poštene osebe 

-          zaradi argumentov tvegajo poraz (se ne podrejajo trenutnim koristim) 

 

 

 

 

POLITIČNA STRANKA  PROJEKTNO sodeluje s strankami in posamezniki, glede udejanjanja posameznega projekta

 

Člani imajo tako  možnost pridobitve statusa začasnega (III st.) in  stalnega članstva (III st.)   ter elektorjev (III st.). Vsak status je vezan na demokratična  načela volitev znotraj statusa, izvoljenim predstavnikom nižjega nivoja omogoča  sodelovanje na višjem nivoju  (najprej  kot opazovalcem, nato pa tudi aktivno).  Za elektorsko stopnjo veljajo najstrožji kriteriji, ki so našteti zgoraj. Brez zdravega jedra, ki številčno seveda ne sme biti omejeno, bez dajanja prednosti osebnega etosa pred etiko, ni zdrave politične stranke.

 

 

 

V Ljubljani: 15.4.2004/dop. 12.7.2006
pripravil:
Vladislav Stres

PISMO LIBERALCEM

POLITIKA