Ustavno sodišče se na pobudo več 100 tisoč državljanov brani z molkom in zadeve NE OBRAVNAVA.
Zahteva za preklic SKLEPA 27.10.2018 U-1-116/16-11 Ustavnega sodišča RS, PDF


 

.

Spodaj podpisani državljani v imenu Skupine državljanov ob podpori preko 300.000 somišljenikov
izjavljamo, da smo znani lastniki družbene lastnine, ki nam je bila proti naši volji in
s prevaro odvzeta ter prodana tajkunom in tujcem.
Video celotnega posveta v DS RS dne 24.11.2017 - Skledar TV

Deklaracija o neobstoju prehoda družbene lastnine v državno
Poziv poslancem, vladi....k ukrepanju
zaradi kraje skupne lastnine
.
29.11.2017 PDF, 24.11.2017 s podpisniki v DS RS PDFUstavna POBUDA ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA OCENO USTAVNOSTI OZIROMA ZAKONITOSTI

Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
in

Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe

 

je bila  skupaj s 50 pripadajočimi prilogami in dodatnim gradivom

(npr. število vseh podjetij iz Registra podjetij RS 1992 in prispevek Ukradeno blago, ki govori o nastanku in razpadu države Južnih slovanov imenovane Jugoslavija)


30.06.2016 vložena na Ustavno sodišče RS

s 2.450 podpisniki.


Podpisi pobude se v elektronski ali ročni obliki na obrazcu zbirajo naprej.
Na US RS je bilo na začetku septembra 2016 poslanih nadaljnih 600 podpisov.
​ Pri ​izdelavi ustavne POBUDE in zbranju podpisov je sodelovalo na desetine  povabljenih oseb,
kot tudi neznanih, saj imena vseh ne vemo.
K pobudi so se pridružile nekatere organizacije, ki pokrivajo cca 300.000 državljanov.
 


 

.KLIK - preberi celo POBUDO - KLIK


 

OBRAZEC 
za ročni sopodpis POBUDE

PRILOGE K POBUDI

Elektronska možnost sopodpisa
USTAVNE POBUDE ZARADI RAZLASTITVE NAS DRŽAVLJANOV

1. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij, ur.l. št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 in 1/96 5. Zakon o Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Ur.l. št.7/1993 RS 9. Socialni sporazum 2015 - 2016
2. Uredba 1, 2  o pripr. prog. in o izved. last preob.podjetij, Ur. l. RS, št. 13/1993 6. Zakon o slovenski razvojini družbi in programu prestrukturiranja podjetij, url.l št. 39/97 in 68/97 10. Sklep Vlade RS sprejet na 39. seji, dne 16.5.2013 o soglasju k odtujitvi naložb RS potrjen v DZ RS, dne 16.05.2013 2013
3. Uredba ZLPPC, Ur. l. RS, št. 40/1993 7. ZPPSRD,  Zakon o prenosu pooblastil, pravic in obveznosti Slovenske razvojne družbe ... Ur.l. št. 50/2004 11. ODLOKI o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države Ur.l. RS, št. 53/2015 poglavje 3.3
4. ZZLPPO, Ur. l. RS, št. 30/1998 8. Glasovanje v DZ: Sklep o prodaji 15. podjetij 12.  Splošna deklaracija človekovih pravic OZN (SDČP) 1948
     
13. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic - Dodatni protokol h konvenciji, Paris, 20.III.1952 17. Poslovnik Ustavnega sodišča, 46. člen (vrstni red),
Ur. l. RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11

20. SKLEP o vplačilu dela sredstev solidarnosti na račun sredstev solidarnosti Republike Slovenije,
Ur. l. RS, št. 10/1991

14. USTAVNI ZAKON ZA IZVEDBO TEMELJNE USTAVNE LISTINE O SAMOSTOJNOSTI IN .., 3. in 4. člen, Ur.l. RS, št. 1/1991 18 a. Ustava Socialistične Republike Slovenije, Ur.l. SRS, št. 6/1974
-        členi št. 12., 14.,15.,16., 18., 19., 20., 29. in 30, skupaj od 12. do 52. člena
-        TEMELJNA NAČELA II str. 12, drugi pododstavek
-        TEMELJNA NAČELA III

21. SKLEP o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Železne dveri, Ur. l. RS, št. 7/1993

15. Deklaracija o spoštovanju temeljnih konvencij Sveta Evrope, ur.l. RS, št. 45/1990 18 b. Ustava SFRJ, členi 151 - 204
III. p o g l a v j e SVOBOŠČINE, PRAVICE IN DOLŽNOSTI
ČLOVEKA IN OBČANA

22. U-I 133/93, Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 51. člena in o ugotovitvi, da določbe 48. a, 48. b in 48. c člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij niso v neskladju z ustavo,  Ur. l. RS, št. 32/1994

16. Ustava Republike Slovenije, le 15. strani - Ur.l. št. 33,1991, PREAMBULA, 3.,8.,14.,33.,39.,63.,69.,90.,104.,113.,153. in 155. člen  19.  USTAVNI AMANDMAJI K USTAVI SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE – UA,  SRS, Ur. l. SRS št. 32/1989; AMANDMAJI XIV, XXII, XXVII in XXXIV  

 

DRUGE LISTINE  
23. MLADINA 2. 1. 2015, Javna tribuna:
»Zahtevamo bolj razumno upravljanje, nočemo razprodaje«

27.  Mladina: 23. 11. 2012, Vrnitev države

31.  Val 202, 01. 12. 2015 Revščina družin se poglablja in O ISKRICI NEDELJSKEGA

24.  Delo, pet, 12.09.2014, Portret tedna:
Alenka Bratušek

28. Statistični urad RS in ZPIZ, Dolg države, stopnja brezposelnosti, stopnja tveganja reščine, stopnja tveganosti socilane izključenosti, povprečna mesečna neto plača, prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo in izdatek za  socialno zaščito

32. Nasilni kriminal v zadnjem desetletju, 28.9.2914

25. Mladina, 5.12.2014, Privatizacija za telebane

29. Banka Slovenija, bilten, December 2015, Leto 24, štev.: 12, str. od 86 do 113

33.  Magnetogram posveta »KAKO VRNITI DENAR, KI JE BIL IZ SLOVENIJE ODNESEN V TUJINO«, ki je potekal 14. marca 2014 v Državnem svetu RS

26.  Zapisnika 28. redne seje Nadzornega sveta Nove KBM z dne 23. december 2010

30.     Bruto zunanji dolg, Banka Slovenija

34. Politikis  14. 03. 2014, Študija Sag Harbor Group: Iz Slovenije v davčne oaze odteklo prek 52 milijard dolarjev!

   

 

35.     RTVSLO/MMC,14. marec 2014, “Ameriški ekonomist: Slovenci ste v davčne oaze prenesli 75 milijard. Viceguverner: Pretirano.”

39. Statistični urad RS, Živorojeni otroci, Slovenija, 2010

43.  Ni. Č., Delo.si, STA tor, 14.05.2013, V DZ 5.000 podpisov pod peticijo za zakon o lustraciji

36. Finance 198 /2006  Železnikova omara s pozabljenimi spisi na sodišču

40. Zreški občinski svet: Dopis Vladi RS, Številka: 9000-0001/2013-14, Datum: 17.5.2013

44. Dopis predsedniku evropskega parlamenta g. Matinu Schulzu, št. peticije 2648/2013, datum: 19.3.2015

37. Nedeljski dnevnik, 06.01.2016, Iskrica ČE BI ISKALI SKUPNO ZNAČILNOST DRUŽINE MALE NIKITE, BI BILA TO LE BOLEZEN

41. Mestna občina Celje: Dopis Vladi RS, Celje, 5.3.2015, št. Zadeve: 020-29/2015

45. Delo pon, 12.07.2010, Kmetje: Vlada naj ukrepa v prehrambeni verigi

38. Delo, 06.10.2012, Slovenci množično zapuščajo Slovenijo - Beg možganov

42. Peticija Preprečite razprodajo!: do januarja 2016 podpisalo 15.189 oseb

46. Forum za novo levico, 11. januar 2015, Volitve v Sloveniji – ocena stanja in predlogi za izboljšanje stanja

 

   

47. Mladina, 9. 6. 2015, Tuja analiza: Telekom vreden do 2 milijardi evrov!

48.  Mladina, 11. 4. 2014, Kura, ki nese zlata jajca 49. Tednik Demokracija, 04.08.2015,  Kronologija privatizacije Telekoma Slovenije
  50.    Novice Društva MDS, 16. 09. 2015, Žito oktobra že v rokah hrvaške Podravke  
     

Kratka predstavitev vsebine oziroma razloga Ustavne POBUDE​
 

Skupina državljanov se je odločila, da vloži POBUDO za ustavno presojo temeljnih lastninskih zakonov po letu 1991. Razlog vložitve je, ker sta Vlada RS in DZ RS z lastninskimi zakoni samovoljno razlastila državljane in zaposlene ter posledično omogočila uničenje gospodarstva in njegovo preprodajanje izbrancem in tujcem ter tako izigrala lasten narod.

Družbena lastnina je naša lastnina, ki je varovana po Ustavi Republike Slovenije 1991 v 33. členu kot zasebna lastnina. 69. člen Ustave RS 1991dovoljuje razlaščanje le v primeru javnega interesa.

Ko je RS podržavila družbeno lastnino je to naredila brez ustreznega ustavno in mednarodno pravno veljavnega načina, da bi si pridobila soglasja lastnikov za odvzem naše družbene lastnine. Tako ni podala predloga na ustavno​ referendumski način po 90. členu Ustave RS 1991 in tako ni ustvarila ustavnih in mednarodno veljavnih pogojev za razlastitev. 

S tem, ko je družbeno lastnino podržavila, je ustvarila ne obstoječo kategorijo lastnine po U​stavi RS 1991, saj je ta​ ne pozna in tudi​ ne predvideva državne lastnine. Prav tako te ​ne ustavne državne lastnine RS ne sme odtujevati in preprodajati - država  ne sme razlaščati niti sama sebe, ​razen v primeru javnega interesa, ker ji to ne dovoljuje 69. člen Ustave RS in kar preprodaja državne lastnine tretjemu je​.

Tako Vlada RS in DZ RS večkratno kršita lastno Ustavo RS, ki sta jo predlagala in sprejela sama.  Splošna ​deklaracija človekovih pravic,​ OZN 1948 priznava v 17. členu družbeno lastnino kot mednarodno kategorijo zasebne lastnine in je ne dovoljuje samovoljno odvzeti.​ Enako govori evropska Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Rim ​1950 v dodatnem P​rotokolu, Paris​ 1952, ki se naslanja na

omenjeno​ Splošno deklaracijo OZN 1948.
 

Več v sami vloženi POBUDI in v priloženih gradivih.

 
 
UKRADENO BLAGO - rdeča nit pobude
 

Celotna razprava v DS RS

Razprava Janka Vebra in L. Celan

 
  

POSNETEK VLOŽITVE USTAVNE POBUDE

PROTIUSTAVNOST UZAKONJENEGA SISTEMA LASTNINJENJA

dr. prof. Aleksander Bajt


PDF

original - slabša vidljivost črk PDF 2
POSNETEK NAGOVORA: RAZLASTNINJENJE DRŽAVJANOV RS IN USTAVNA POBUDAhttps://youtu.be/gpoHrc0EasA


ki jo je dne 30.06.2016
na Ustavo sodišče, Beethovnova 10,
vložila skupina državljanov


https://www.youtube.com/watch?v=DRUx9db4Ghc

v Porotorožu, 20. maja 2016,
ki sta ga organizirala: Franc Krajnc in Danilo Celan​,
posnel pa Vladislav Stres​Naj se sliši naš glas in vse kar je potrebno zraven za spremembe, da se udejanijo.

pošlji naprej


ČAKA NAS NOVA REVOLUCIJA  INTERVJU S POSLANCEM DZ RS ZA POVRNITEV ODVZETE LASTNINE
Delavska enotnost
 
Prvi je o pobudi 17.2.2016 dobro poročal Nedeljski dnevnik
Peberi celoten članek:

PDF

 

Intervju poslanec RS Janko Veber
Nedeljski dnevnik 2.11. 2016 Peberi celoten članek:
PDF

8.9.2016
Peberi celoten članek:
PDF
  


SKUPINA DRŽAVLJANOV JE VLOŽILA USTAVNO POBUDO ZOPER »RAZLASTNINJENJE«

Dnevnik, 9.7.2016,  www
PDF
(tekst okrepil VS)
 Gibanje za prenovo Slovenije


DRUŽBENA POGODBA - USTAVA JE ZA NAS POMEMBNAl

 ZATO ZBIRAMO DOSEDANJE DA BOMO VEDELI KAJ JE BILO DO SEDAJ STORJENO

Ustava FLRJ 1946  1.del    2. del

Slovenska ustava 1947 pdf  (original slike 1, 2, 3,  4)

Ustava SRS 1974  PDF (VIR)

TEMELJNA LISTINA SLO 1989 SZDL

Ustavni amandmaji 1989 (UR.list RS) pdf

MAJNIŠKA DEKLARACIJA 1989 pdf (orig. jpg)

 

Deklaracija ob neodvisnosti (UR.list RS)
 

Ustava Republike Slovenije 1991 
MAJNIŠKA DEKLARACIJA iz leta 1989 je bila osnova kasnejši Temeljni listini in Ustavi RS, PDF
USTAVA RS  PRED SPREMEMBO REFERENDUMSKIH ČLENOV IN FISKALNEGA PRAVILA,
torej je v 90. členu še zahteva
la da je Državni zbor vezan na izid referenduma.

Ker se v SLO niso udejanili zastavjeni cilji MAJNIŠKE DEKLRACIJE iz leta 1998,
je nastala

ROŽNIŠKA DEKLARACIJA

o novi, pravičnejši družbeni ureditvi Republike Slovenije
in o njeni polni samobitnosti

Rožniška deklaracija 21. 6. 2008
 

Od leta 1991 se je slovenska ustava spremenila:

-       14. julij 1997: sprememba 68. člena: tujim državljanom je bil dovoljen nakup nepremičnin v Sloveniji.
Ta sprememba ustave je bila posledica Španskega kompromisa, ki je omogočil približevanje Slovenije
Evropski uniji

-       25. julij 2000: dopolnitev 80. člena: proporcionalni sistem je bil zapisan neposredno v ustavo, da bi se izognili pravni praznini, ki je nastala po tem, ko je Ustavno sodišče Republike Slovenije odločilo, da mora zakon o volilnem sistemu, ki ga bi sprejel Državni zbor, upoštevati relativno večinsko mnenje, izraženo na referendumu o volilnem sistemu

-       7. marca 2003: sprememba I. poglavja (dodan 3. a člen) ter 47. in 68. člena: spremenjena ustava je omogočila vstop Slovenije

v Evropsko unijo in NATO.

-       15. junij 2004: sprememba 14., 43. in 50. člena (trije ustavni zakoni)

-       27. junij 2006: sprememba 121., 140. in 143. člena: do sedaj zadnja sprememba ustave, omogočila regionalizacijo Slovenije po pokrajinah

VIR 

OSAMOSVOJITVENI AKTI REPUBLIKE SLOVENIJE


 (27. september 1989 – 31. december 1991)

VIR

 
 

RAZKRINKAJMO PREVARE!
Marjan Poljšak, PDF
  

PREDLOG NOVEGA DOGOVORA DRŽAVLJANOV SLOVENIJE
imenovan

Ustava države Slovenije
    PDF 

ENOSTAVNI VOLILNI MODEL (PDF), 13.1.2015,

predlagatelj Gibanje za prenovo Slovenije

PRITOŽBA ZARADI NEODGOVORA NA PREDOG ENOSTAVNEGA VOLILNEGA SISTEMA  DZRS

 

AVSTRIJSKA DRŽAVNA POGODBA/ADP, zahteve po notifikaciji - KAZALO