"Mesto ti  krona si moja 
in te ljubkujem in te dvigujem 
kot tudi ljudi, ki v njem žive " 

PAVLIZEM
 

Pavlizem ima v sebi dvojnost. Pavlizem nadaljuje versko tradicijo takratnega Mitraizma in  farizejev, za katero ni nujno da je nujno negativna.
Utemeljitelj Pavlizma RKC je farizejski svečenik Savel,

Apostol Pavel se je najprej imenoval Savel (svečenik farizej).  Savel je reševal vero takratnega časa, vero, ki je bila ogrožena, saj  je vsake par desetletij  prišlo do slavljenja novih in novih prerokov z idejami, ki so delovale rušilno na biblična verska spoznanja in izročila, ki so jim sledili častilci Mitraizma (več glejte MITRAIZEM) ki je bila prevladujoča vera takratnih elit rimskega cesarstva in delov drugih verstev npr.o Kibeli/1.


Kibela in Atis, 3. st., svetišče v Mali aziji

Iz zgornje upodobitve vidimo, da je kult temeljil na moči  vrhovne svečenice Kibele (simbol levov in biča strogosti ter zahtev, ki ga ima v rokah svečenica) in na drugi strani vrhovnega svečenika Atisa, z mitreistično (simbolom omejene sposobnosti magije) cepico ki je povezan z energijami narave in s Svetim Duhom (simbol ptiča med vejami v središču drevesa). Leva ne moreta mimo energij drevesa izza katerega poln moči na varnem stoji Atis. 


Cesarji so imeli naziv Pontifex Maximus, poleg tega da so bili po Gaju Julijusu Cezarju Cesarji torej v svojih rokah so združevali tako posvetno vojaško kot duhovno oblast. Določali so duhovnost in skušali poveljevati tudi dušam in sploh duhovnosti na Zemlji.

Svečenika Savla moramo zaradi imena, ki si ga je kot svečenik nadel, gledati tudi v luči  kralja Savla, kralja, ki je živel v času Davida.  David je namreč  z ubojem Goljata - beri Arhonta oz. potomca kreatorja novih ljudi oz. starega Adama nadaljeval "izvorni greh". Fama nepremagljivosti Goljatov se je  z Davidovim dejanjem končala. Kralj Savel je sicer hotel zaustaviti uničenje ostalih Arhontov, ki so kljub superiorni pameti in telesni moči pokazali svoje številne bojne  šibkosti - počasnost in celo občasno odrevenelost, strah ter smrtnost... Kralj Savel je novega vojaškega in duhovnega  vodjo Filistejcev  je celo proglasil za svojega sina in skušal ubiti Davida. S sedenjem na dveh stolih  pa ni uspel, njegova moč je bila v hitrem zatonu, tudi zaradi izjemnih sicer, neurejenih, potencialov, ki so se takrat zbudila v ljudeh. Energija "kače" je Savla vztrajno zapuščala (nesposobnost priklicati energije "boga", spolna nemoč...)  David - sin preprostega  rodu je sčasoma dobival na moči in postal kralj...

Tudi farizej Savel je bil obremenjen s številnimi dilemami
, ki pa jih je, kot poznavalec Setovskih znanj ter kot zvest pripadnik religije očiščevanja preko Mitre, uspešno odganjal. V svojem brutalnem početju je bil uspešen in zato s strani elit spoštovan. Učinkovito je preganjal vse, ki so se razglašali za božje sinove in niso priznavali duhovne božje razsežnosti in prevlade rimskih Cezarjev npr. cesarja Tiberija, sodobnika Jezusa. Kot inkvizitor je bil zelo uspešen izvrševalec cesarske oblasti. Deloval je predvsem v uporni Anatoliji in Judeji. Med drugim je mučil, ubijal sledilce prepovedanih ver, tako tudi Marijine in Jezusove učence/ke, apostole ipd.  Jezusu in ostalih takratnih prerokih, ki se niso podrejali zapovedim edinega boga na Zemlji rimskemu Cesarju, je prepovedal  širjenje vsakršnih necenzuriranih informacij. S svojo vojsko in  podporo oblasti je uspel uničiti številne pomembnejše dokaze o Jezusovem obstoju ter  utišati oz. iztrebiti njegove priče. Fizično so bili ogroženi celo Jezusovi apostoli, pa jih je (kot govorijo zapiski takratnih dogajanj) po dolgotrajnem mučenju, bičanju in "pranju možgan" samo izgnal.

Malce pred potovanjem v Korint, ki je zgodovinski natančno datirano z letom 51, pa si je taktično nadel ovčjo oblačilo. Samozvano je oznanil, da se mu je prikazal Jezus in ga nagovoril. To naj bi ga osebnostjo povsem spremenilo. Sebe je ob tem dogodku preimenoval v Pavel in si nadel naziv 13. apostol.  Zakaj je ta preobrat rimsko cesarstvo (Tiberius) dovolilo?  Po uničenju Jeruzalema  je bilo posmrtnih prikazovanj zelo malo in tako so morali ukiniti verjetje v hišne demone... Prikazovanja pa so bila možna na način skupinskega priklicevanja...


2 - 3 st.,  Britanski muzej, London

Izročilo Miriam... in njenega sina Jezusa... je temeljilo na starodavnih izročili. Zaradi vitalnosti obredij in skrivnostnih znanj ter priljubljenosti med prebivalci... je bilo izjemno trdoživo, zato so se po padcu Jeruzalema leta 73 n. š. rimski svečeniki odločili da bodo Jezusa prikazali kot svojega drugega Mitro - antipoda cesarju in edinemu res pravemu sinu boga Oktavijanu. Odločitev je temeljila na delitvi duhovnosti na dva principa Rom (Oktavijan) in Rem (Jezus).  Novopečeni  vrhovni razlagalec krščanstva Pavel je tako dobil dovoljenje da je ob posredni podpori rimskih svečenikov v Jezusov nauk lahko vgradil veliko potvorb Jezusovega učenja z namenom, da ojača čaščenje Setovskega gibanja takratnega Rima. Seveda niti to gibanje ni v celoti negativno.  Rimski svečeniki so preko Pavla tako po volčje - potuhnjeno agresivno - uveljavljali  duhovno oblasti na področju duhovno povsem neobvladljivih dežel daljnega vzhoda.  

Desetletja po križanju Jezusa je npr. "sveti" Pavel uveljavil dogmo, da je bilo križanje Jezusa  največji dosežek, saj naj bi križanje božjega jagnjeta (Jezus) le to odrešilo grehe sveta. Božje jagnje (simbol Jezusa) pa ne odreši grehov sveta, še posebej ne, če umre nasilne smrti, ampak je odrešeno le svojih  grehov. Križanje kot simbol vkovanja Prometeja naj bi bil greh proti Bogu. Božje jagnje lahko le pokaže pot kako naj tudi drugi postanejo božja jagnjeta in se tako odrešijo. "Sv." Pavel si je izmislil  dogmo o Jezusovem vstajenju iz groba v katerega je bil položen navidezno mrtev. Jezus se je po njegovem dematerializiral, napačno je interpretiral npr. tudi hojo po vodi, dvignil se je namreč nad preprostost tega sveta.   
Če nismo Božje jagnje, ne moremo  biti pravični, božje jagnje pa ne moremo postati brez tega, da grehe odpravimo, zato tudi Pavel kot Savel ni mogel soditi pravično. 

Preko "Sv. Pavla" so tako ljudje kot Satan uveljavili del oblasti.  Tako je nauk Rimo katoliške cerkve dvojen Jezusov (oz. Jakobov in Petrov) in Pavlov, pa tudi večplasten.  


Pavlovo delovanje  po "spreobrnjenju" je  deloma razumljivo in tehtno. Za časa Jezusa so bili ljudje zelo stigmatizirani zaradi stalnega obtožujočega obnavljanja krivde izvornega greha in nesposobnosti uravnavanja duhovnih energij. Vsem ki so želeli najti zgled so sicer nudili cesarja... ampak ljudstvu je bil bistveno bližji preroki, ki so izhajali iz znanj ter tradicije preteklosti. Možnih prerokov je bilo veliko. Jezus se je izkazal za najprimernejšega za  nadgradnjo tradicionalnih verstev.  Rimski duhovniki so preko Pavla  prekinili s popolno kaotičnostjo vere takratnega časa in s stigmatizacijo z grešnostjo, ki je bila del vsakdanjika. Stigmatizacija je bila posledica civilizacijskega, predvsem duhovnega zatona, ki je bil v času vse bolj očiten. Kumranski rokopisi najdeni 1947 leta govorijo dvoje, da je velik del Pavlizma glede Jezusovega učenja nepristen. To je osnovni razlog, da  večine teh rokopisov še niso prevedli. Posledica Pavlizma je, da  se je razmišljanje o veri umaknilo za zidove posvečenih, preprostim ljudem je bilo omogočeno le versko doživljanje delčkov visoke duhovnosti, kot so jo dovolili pontifeksi. Pavlizem pa  je veseboval tudi nekaj nastavkov pozitivnosti npr. pometel z nadutostjo, ki je ključni del izvornega greha ljudi. Greh, ki je opisan v povedi o Kajnu in njegovih prvih potomcih,  so slabe lastnosti:lenosti, oblastiželnosti, nadutosti, samozagledanosti... Ti grehi so  v primitivnem bitju, ki so ga kreirali predniki sicer počivali, nato pa prevzeli oblast nad številnimi ljudmi (vzpon podzavesti simbolizira kača).


Kajdejka, Rhode Island, School of Design Museum

 Abelovstvo - nežnost, spreminjanje sebe - Removstvo je bila  poniževano, zapostavljano in uničevano. Čaščena pa je bila sla po moči. Pavlizem  je tako sprožil  hiter civilizacijski napredek dnevnega profanega življenja. Danes se je Pavlizem izpel in ker postajamo sokreator  bivanja na Zemlji in Zemlje potrebujemo novo religijo, vero in boljše neposredno poznavanje Boga.

Rimski pontifeksi so tudi  ob nastajanju krščanstva uravnali razmerja  med posameznimi silami troedinega Boga v korist ljudi. Ob bok Boga očeta so postavili cezarja/cesarja Tiberiusa, toda tega množice predvsem na daljnem vzhodu niso sprejele. Že ob nastanku je Rimsko kraljestvo sprejelo veliko drugih obredij, povedi... predvsem grških in Etrurskih. Svojo prilagodljivost je pokazalo tudi  kasneje. Uporne vernike - krščane so obvladali tako, da so se preko takšnih in drugačnih Savlov kot "volkovi" preoblekli v "ovčje kože" (primerjaj Danajsko darilo). Samo prvi škofje kot npr. Peter so bili povsem pristni kristjani, kasneje pa je vera med glavnimi škofi iz stoletja v stoletje bolj kopnela. Tako ni čudno, da se v 20. stoletju pojavi gibanje, ki želi ponovno vzpostaviti  Rimsko cesarstvo. Krutosti nasilnih dejanj, samovolja v imenu perverzno pojmovanih višjih resnic je dovolj. In zato je prav, da se odpravijo.

 Kdor hoče dokazati vero, moralo, vrednote je prav, da dopusti različne misli in da o veri, verjetju, vrednotah večkrat v svojem življenju naredi temeljit razmislek. 

Katedrala Bamberg Berlin,13.st.


/1 Božanstvo Kibelo so stari  Rimljani imenovali z Velika mati bogov. Leta 204 p.n.š. so Rimljani po napotkih iz te antične zbirke prerokb prenesli v Rim črni kamen, meteorit iz Pesinunta (mesta v Frigiji). Ta pa je bil podlaga za  obnovitev  ritualov božanstva Kibele. Leta  191 p. n. š. so za njeno čaščenje posvetili tempelj na Palatinu (primerjaj islamski meteorit v Kaabi).  Kibela je skupaj s svojim tovarišem Atisom predstavljala življenjsko moč narave, njeno sposobnost obnavljanja in zorenja, tako je bila tudi zaščitnica kvalitete življenja in plodnosti (s strogimi zahtevami "pravih vrednot" parov). Časovno so bili rituali vezani predvsem na pomlad in jesen.
Obredi Kibele so se naslanjali na  iniciaciji v mystes (vpeljava v duhovna  znanja) in na morebitni drugi stopnji na iniciaciji  v epoptes (na notranji spremembi). Ta pa je  verjetno temeljila na notranjih očiščenjih preko spoznanja krivde (tristia) in čaščenju svetosti sveta (bilaria).


DVOJNOST DOBREGA IN ZLA

KAKO IZ PLATONOVE VOTLINE

SETH

NEMOČ  FRAMACONOV

NEMOČ  PONTIFEKSOV


Tako eni kot drugi so imeli seveda tudi svetlejše trenutke...  Kaže,  da so se med seboj večkrat sprli in bojevali, lahko pa pa so med seboj razdelili vplivna področja ali pa bili aktivni zavezniki. 


KAZALO