1. Spletne strani se lahko zaenkrat uporabljajo samo za interno uporabo. Izdelane so z namenom ustanovitve skupnosti.

13. člen ZVS (registracija): "Cerkev ali druga verska skupnost se lahko registrira, če ima najmanj deset polnoletnih članov, ki so državljani Republike Slovenije ali tujci, ki imajo na njenem ozemlju prijavljeno stalno prebivališče."

Zakon o verski svobodi


"Svet civilizacije ljudi je urejen kot lutkovno gledališče
v katerem nekateri mislijo da so lutkarji.
Te delitve - na navidezne gospodarje in hlapce moramo preseči."

V. Stres

SPOROČILO Skupnosti SVETVID

S Svetom smo  neločljivo povezani in med seboj soodvisni. Zato želimo živeti v partnerskem odnosu do naravnih sil. In ko postajamo partner, sile lahko tudi deloma usmerjamo; narava v primeru partnerstva do človeka namreč  postane prijaznejša in včasih celo dogovorno sodelujoča.  Starodavna verska izročila so neposredno povezana z izvornim pojmovanjem Sveta kot celote, sveta, ki nas vseobdaja in katerega del smo mi sami. Zato Skupnost SVETVID črpa iz korenin starih verskih izročil in znanj. 
Skupnost bo omogočila pristen stik z duhovnim znanjem glede tega kakšno je mesto posameznika in smisel skupnosti v tem svetu. 

Verska skupnost bo predvidoma razdeljena na Župe/Žipe  (Ži Pan - tisti, ki širi življenje).


STAROVERSKO IZROČILO

Staroverski viri so korenine na katere se naslanjamo in iz katerih se učimo, primarni cilj pa je razvijanje duhovnosti.

Oddaljitev od zgodovinskih dejstev
Zaradi časovne oddaljenosti, številnih poimenovanj boga, božanskih lastnosti, malikov, preinterpretiranja in brisanja sledi s strani prevladujočih veroizpovedi, zgodovinska dejstva ne morejo biti edino merilo pri postavitvi verskega panteona. Na tak način se ga namreč niti ne da postaviti. Uporaba staroverskih domačih poimenovanj pa je na drugi strani omogoča povezanost z božanstvi pradavnine in odkriva izjemne duhovne dimenzije naših prednikov. V ospredju je tako predvsem uporabnost staroverskega izročila predvsem v t.im. duhovni - mistični dimenziji.


CILJI Skupnosti SVETVID
vsebinski oris

SVETVID  ima za cilj skladen razvoj, upoštevaje in v sozvočju z naravnimi silami. Družbo si zamišlja kot čebelnjak v katerem čebele skrbijo za prihodnost skupnosti in preko tega tudi za svoj sedanji in prihodnji razvoj.  To bo omogočilo tudi  optimalen razvoj za ljudi, naše dolgoročno  preživetje in ustrezno umestitev t.im. žive narave, kot tudi nas človeške vrste. Pričakujemo ponovni duhovni vzpon  ljudi "dobre volje".  Cilje uresničujemo preko kulturno umetniške dejavnosti in preko posvetitev. 
Problem večine v duhovnost naravnanih skupnosti je, da človeka podučijo o višjih ravneh duhovnosti samo tako da se ga (povsem) podredijo, da se kot osebnost preda na milost in nemilost hierarhiji.  Hierarhija omogoča, da o skupnosti odloča ozka skupinica kar je povsem v nasprotju z nujnostjo vzpostavljanja odnosov sodelovanja. Član društva lahko postane samo oseba, ki jo člani prepoznajo kot osebno dozorelo. Pomoč kandidatom, da hitreje postanejo člani so izobraževanja ter posvetitve. Društvo temelji na osebnostno - duhovno  razvitih osebnostih zato je za vstop v društvo potrebno imeti prepoznano osebnostjo dozorelost in izkazana dela, ki to dozorelost izkazujejo.  Nevsebinske hierarhije ter dogme so povsem nezdružljive z ključno zakonitostjo sveta - absolutno svobodo, prikrito pa je v nasprotju tudi z drugo zakonitostjo Sveta absolutne ljubezni. 
- Pod istim klobukom oz.  pod isto kapo v skupnem domu živimo različni rodov,i na način medsebojnega razvoja. Pestrost različnosti je razvojni potencial.
- Razvoj senzitivnosti posameznika sočasno s sposobnostjo predelave in  uporabe prejetih informacij (prebujanje notranje iskre, uravnovešanje in razvijanje živčnega sistema, zviševanje čutnega zaznavanja, energetska sodelujočost).
- Notranje ljubeča, ponosna, s svetom povezana osebnost, tako na idejni, kot magični dimenziji.
 


Staroslovanski panteon Svetvida oz. Światowida, Zbruh oz. Zbrucza, Krakov, Poljska, več FOTOGALERIJA.

Priznanje notranjega Sonca:

Svet je čudovitost Sonc in svetlob. In le ta se skriva v ljudeh, živalih, rastlinah, kamnih, vodi... Ves Svet je sestavljen iz svetlob. Smo v vlogah nujnih partnerstev. Tu smo zato da drug drugemu pri razvoju teh svetlob pomagamo, saj se v času najdevajo, dozorevajo.  Pri pojmovanju idealne družbe sanskrtsko Rai, Raj se zgledujemo po načinu delovanja in družbenega življenja čebel. Raj je tako lahko tudi ROJ. Roj je koren tako rojstva kot nujnega ukroja človeka, da postane otrok narave v najširšem pomenu besede - Svetvid.  

V ljudeh se skriva osrednje Sonce oz notranja iskra, čemur lahko rečemo tudi Duša, staroslovensko Dusha. Ker ljudem priznavamo da imajo Dušo jih po tej Duši apriorno spoštujemo, še posebej, če so del svetosti sveta, torej če so glasniki Svetvida. 

Tovrstno spoštovanje omogoča sodelovanje na način, da vsak član v okviru zmožnosti sodeluje pri dejavnostih SVETVIDA, kot duhovnik ali v drugih vlogah.
Beseda Dusha  vsebuje besedo Duh, kar nam sporoča da je povezana z Duhom partnersko. Carl Gustav Jung  je Dušo imenoval notranji Jaz oziroma Sebstvo. Četudi so besedni označevalci različni govorijo o istem. Duše so sposobne oblikovati skupno duhovno polje, po Jungu Nadjaz.

Vsaka pretirana odvisnost posameznika je škodljiva, saj se takšen ne more osebno celovito razvijati kot bi se lahko.  Zato se zavzemamo za čim večjo osebnostno integriteto posameznika ter da osebnostna drža postane cenjena vrednota. To je v opreki s sistemi, ki ljudi silijo v suženjskost - podrejenost na podlagi odvisnosti, zastraševanja, podkupovanja.
 

Gostoljublje, druženje

Svetvidovci želimo, da gostoljubje in druženje znova postaneta družbena vrednota in sredstvo za vnovično socialno povezanost naših okolij na osnovah slovanske zgodovinske tradicije. Vse oblike enosmernega nasilja odklanjamo in obsojamo, priznavamo pa pravico do samoobrambe tako svojega imena, svojega telesa, kot bližnjih.
 


Malik, 4.000 p.n.št., Galerija, Jürgen Haering, Frieburg, Nemčija

 

Opis imena

SVETVID je ime, ki določa temeljni cilj društva oz. skupnosti Svetvid - občudovanje narave in sodelujoče pristop do stvarstva kot celote. Svetvid je tudi starodavno poimenovanje Sveta kot Boga. Mi vsi smo v tem Svetu njegovi večji ali manjši delčki.  Ime Boga SVETVID se skriva tudi v imenih krajev kot je Šentvid, še po vojni so ga imenovali Sent Vid.  Mistična dimenzija Svetvid - Sveta ki ga vidimo in nas vidi - je  VSEŽAR. Ime Svetvid, ki izvira iz. t.im. "poganskih" časov, se sklada s poimenovanji: Svet, Vseobstoj, Vsemir, Vseobsežnost, Enost, Svitar oz. Savitar, Perun, Univerzum... Univerzumu lahko rečemo tudi narava v širšem pomenu besede. Narava v tem pomenu besede nas uči, da samo sebe razvija in spreminja, pa tudi "ustvarja" in "ukinja". Nobena stvar ne more biti nadnaravna, ker narava ne more biti  nadnaravna. Nič v naravi tudi ni neživo, saj je vse živo./2  Prav je, da Človek groči/3  (veruje) v  vsežar Sveta - v materialno energetske vidike tako mikro kot makro Sveta.

 

Beseda Svetvid je večpomenska, sestavljena iz SVET in VID. koreni starodavnih slovenskih besed Sveti svet sveti nam sporočajo - vse kar vidimo je del svetosti Sveta. Gledamo tako z očmi kot s tipali, kot tudi z t.im. tretjim očesom. Mistična lastnost Svetvida VSEŽAR je sestavljena iz VSE in ŽAR, poudarja pomen žarenja. Če  naravne sile resnično vidimo smo pomemben del svetosti sveta tudi mi sami. Naravo – Svet pa vidimo, če smo z njo povezani, če jo čutimo in če smo del nje same.  V tem stanju prepoznavamo, da Narava – Svet nudi številne možnosti  dopolnitev kar prepoznavamo kot  smisel.

Svet je različnost svetlob in če smo vredni sinovi in hčere prejmemo tudi moči na mikro ali pa celo na makroravni. Na mikroravni okrepimo zdravje, notranjo povezanost, čudovitost počutja, na makroravni pa partnerski odnos z naravnimi silami. Del tega partnerskega odnosa se odraža tudi v vitalnosti  kraja v katerem živimo, saj je naš širši dom. Sama ožja okolica narave kjer živimo oziroma smo, odraža tudi naša počutja, hrepenenja – duhovnost in postaja prijazen ali pa manj prijazen dom v širšem pomenu besede. Slovenske besede in pesem posvečena SVETVIDu.
 

/2 Prvi zakon termodinamike nas uči, da energija ne more iz nič nastati in se v nič spremeniti, pa tudi fizikalni zakon mehanike govori, da tudi materija ne more iz nič nastati ali se v nič spremeniti. Zaradi nepoznavanja vseh naravnih pojavov in vseh naravnih zakonov danes ni možno razlagati vseh pojavov z fizikalnimi zakoni, vemo pa da se bodo  s fizikalnimi zakoni naravni pojavi v prihodnosti razlagali vse bolj natančno in celovito. Biološka bitja imajo (nedavno odkrite) sposobnosti zaznavanja in reagiranja s produciranjem ustreznih odgovorov na dražljaj, na primer biofotoni (Celice med seboj ne komunicirajo samo preko živcev (odzivnost ok. 100m/s), hormonov, ampak tudi z biofotoni - svetlobo), t.im. orgonska energija ipd.

/3 
Gročiti pomeni: Intuitivno razumeti, dojeti in razumeti kako stvar kako stvar, brez razmišljanja o njej (poskusiti, okusiti, doumeti, verovati...).


 

SVEČENIŠKI RED

Za svečenika Svetvida je značilno, da razmišlja na način Svetvida (ponekod so ga poimenovali z Božjeglav).

Moški svečenik Svetvida se lahko imenuje MIR. Beseda MIR označuje posledico sožitja z naravo - mir. MIR oz. medsebojna usklajenost razvojnih delovanj je neposredno povezan z Svetvidom in je posledica modrosti.  Beseda pa ima tudi izjemna mistična sporočila, ki se skrivajo v fonološki strukturi besede.4/  MIR je tudi  koren številnih staroslovenskih imen. Fonološka analiza razkriva sledečo vsebino: na podlagi harmonije (M) in  čistosti svetlob (I) imaš moč (R). Spojitev vseh treh lastnosti v človeku ima za posledico, da postane ognjen. Svet kjer prevladujejo lastnosti MIR je VSEMIR. Ime božanstva, ki je povezano z ognjem Mihr  so uporabljali tudi Perzijci. Mistično oz. nadomestno ime MIRa je KRESNIK. Kresnik je svečenik, ki pozna  mistične skrivnosti Vsežara in prenaša skrivnost prižiganja duhovnega ognja na druge. Ime je del številnih slovanskih imen. Kasneje se del tega imena pojavi tudi v imenu svečenikov Mitra.  Ženske svečenice Svetvida se lahko imenuje MOKOSH. Tudi to ime ima izjemen pomen med slovanskimi božanstvi, predvsem pa je žlahtno v svoji fonološko mistični dimenziji. V staroslovanskem panteonu  Mokosh predstavlja čudovitost materinstva, sočutja, sreče ali nesreče, zavetnice izvirov in svetih vodnjakov… Kasnejša, tudi zelo zanimiva imena sta Jarilo  in Mara. Rimski imperij je božanstvo Jarilo izpodrival z božanstvom Jurij (izgovorjava tudi Iuri), Etrursko grški kulturni prostor je Mokosh oz. Mara (pre)imenoval z VESTA. Veste so tiste, ki znajo prebirati med plevelom in semeni, tiste, ki znajo oceniti kaj je dobro in kaj je prav. Pred ukinjanjem se je najprej določilo stroga pravila za Veste, tako se je naredila ločnica med Vestami in Nevestami. Pravila so se za Veste v času še zaostrovala. V 4. stoletju so katoličani zavzeli naše kraje obenem pa so red prepovedali Vestalk. Zgodovinskih dejstev iz t.im. poganskega obdobja pred 4 stoletjem je zelo malo, kar je posledica spretnosti in pedantnosti okupatorjev. Še danes je ime eno od temeljnih sporočil Vestalk ohranjeno v izrazu vest.  V predstavljenem modelu panteona predstavljam še božanstvo imenovano Svarog. Podobno se tudi tu lahko učimo izvornega pomena, ki je kasneje zabrisovan,  iz imena samega. SVAROG razdelimo na dve besedi SVAR in ROG. Svar pomeni združevati, variti - tudi ogenj, rog pa je rog obilja ali pa rog moči. S pihanjem v rog lahko služi za razglasitev določene zahteve, ukaza, služi pa lahko tudi kot glasbilo. Svarog ima številna slovanska in neslovanska imena. Svaroga so imenovali tudi ROGATEC. Rogatec naj bi imel moč starodavne vrste bika imenovanega Tur. Zaradi simbolnih  rogov (vizije rogov, ki so jih Svarogi imeli na glavi) so jih imenovali tudi TUR,  kasneje pa zaradi tega ker je imel moč vola, tudi  VOLOS, pa tudi VALES, VELES...5/  Tudi mi sami moramo biti tisti, ki smo sposobni "variti" dajati skupaj, biti napitek dobrega in moč, zato se od božanstva Svarog lahko veliko naučimo.

 

4/ fonologija je veda iskanja pomena, zakodirane vsebine na podlagi redosleda črk oz. zvoka (glasoslovje, črkoslovje). Črke so namreč lahko v vlogi simbolov, same po sebi že nosijo pomene same zase (več glejte Platonov dialog Kratil). Fonološko iskanje pomena  zahteva izjemno dobro koncentracijo izvajalca, deloma pa je subjektivna. Ta analiza se opira tudi na t.im. logos. Besede so namreč nastale zavestno in nezavednim kodiranjem vsebine, ki se tako skrivajo v večini besed t.im. naravnih jezikov.  

5/ Vales je tudi božanstvo vegetacije zato so ga imenovali tudi kar je zelo podobno indijskemu božanstvu Vali. Angleška pokrajina Wales se je nekoč imenovalo Valizija, ki ima keltski izvor. V deželi Valesa – Valiziji  petina prebivalcev še zna govoriti starodavni keltski jezik. Vales je angleška keltska različica Svaroga . Ker je Svarog lahko prinašal obilje, veselje, polnost življenja so Svaroga imenovali tudi Dabog oz. Darbog ,  ker je leta kazal dve različne nravi, Anton Tomaž Linhart ga imenuje Belibog in drugo različico Černibog  ipd. V neslovanskem področju ga imenujejo Baal, kasneje so ga grškem preimenovali v Kiklop, nato Goljat, saj so bili  praviloma tudi višje rasti. Svaroga so imenovali tudi Bes, saj je božanstvo, ki je vladalo v zemeljski sferi ljudi nad ljudmi obupavalo in je bilo besno… Bes je ime Svaroga npr. v Egiptu, Anatoliji najpogosteje se je uporabljalo ok.  5. st. p. n. št.…
 


Čelada Svaroga, Tura, 150 -50 p.n.št., Britanski muzej London
(več FOTOGALERIJA)


MESTO ČLOVEKA

Ključna naloga Človeka je svojstven način iskanje ljubezni dopolnjevanja in s tem na sebi poseben način pomaga pri graditvi, vzpostavitvi enosti v razvoju.

Pri tem se opira na nežnost, fantazijo, na vedenja ter na modrost dajanja in prejemanja. Človek ni specializiran, tako kot osnovni elementi, ampak pri svojih kreacijah uporablja kombinacijo vseh štirih. 

Človek je delček sveta in zato išče povezanost in sodelovanje v svetu, ki ga obdaja. Svetu - naravi izkazuje radost , ji pomaga pri razvoju, kolikor pač lahko in od nje radostno prejema njene dobrote dopolnjevanja.

 

BOJ

Boj je praviloma posledica nevednosti in nasprotujočih se interesov.  Skupnost slovanskih starovercev hoče preseči medsebojne umetne delitve na dobro in zlo.
To pa ne bo lahko, saj živimo v civilizacijskem okolju, ki je več in manj sprogramirano.  Posledice tisočletnih bojevanj so dandanes izjemna zaprtost vase in nesamozavest večine ljudi.

 

KULTURA Skupnosti SVETVID

Ljudem priznajmo da imajo Dušo6a/ , vsak je del dopolnitve Sveta.

Duša je kot motor življenja,
ko deluje je kot drobo sonce.
Hrana Duše je vse kar jo dopolnjuje,
zato išči hrano zanjo.


hranjenja:
-   fizične hrane (omogočenje pristnih naravnih pogojev kmetovanja),
-   duhovne hrane (oblikovanje: pozitivnega duhovnega prostora
6/ , odnosov, literature, glasbe...)

 

6a/ O Duši več na predstavitvi
6b/ Elektromagnetna polja so duhovna hrana. Ta hrana pa je različne kakovosti, lahko pa je tudi strupena.

 

OBREDJE

POSVETITEV OBREDNEGA KRAJA
Obredja se izvajajo na mestih, ki jih v svetosti praviloma dodatno ojačujemo. Pripomočki za ojačitve so: tročan (tročan je kamen oz. rastlina, ki je praviloma posebej ojačana z zemeljsko, nebesno ali vodno svetlobo
7/),  izvirska - živa voda.

POSVETITEV OSEBE (stalni člani SVETVIDa praviloma postanejo simpatizerji oziroma nestalni člani s posvetitvijo).

PRIMERA POSVETITEV / PRIPROŠENJ / MOLITEV

1.

TELO ČLOVEKA

Človek je telo
opna občutenja Sveta
zato naj bo čista, nežna, popolna,
da bi lahko videla.

Človek je telo Neba
zato je prav da najdeva
radosti, kot jih prepozna
in jih daje v svoj vrt Roj.

Človek je telo Zemlje
prav je, da jo ljubkuje, obožuje,
se hrani z njenim vedenjem
in sokom.

2 .

Nepovezane bitnosti,
vodo deviško,
kamnine,
Sonce,
združujem v tej čaši.
čaši, ki je moj Gral.

 

 

 

7/Pojem energija lahko nadomeščamo z pojmom vsežar, oziroma s svetloba.
p.s.:"Menim, da je kozmično religiozno občutenje najmočnejša in najplemenitejša spodbuda za znanstveno raziskovanje." Albert Einstein.
 

REKI:

Svêti svèt svéti.

Kdor dela za Svet, je svetu potreben,
in kogar Svet potrebuje, je večen.

Vse stvari so luči druga drugi,
vsak Človek je drugemu luč.

Nabiramo svetlobe kot čebele
in s tem dopolnjujemo sebe
in tako pomagamo pri dopolnjevanju drugih.

Pazljivo izbiraj čemu verjameš do te mere da vgradiš v svoje temelje,
Pazljivo izbiraj čemu ne verjameš. Ne meči vsega v isti koš.

Največja napaka Človeka je samovšečnost,
skrajni čas je že, da stopi v Svet sodelovanja.

Gore so piramide, zato ni treba graditi cerkva.

Ljudje, živali, rastline, kamenje, voda... smo stalna medsebojno delujoča in vzajemno odvisna energija - vsesvet.
Svet je vsepovezan.

Nova misel svet spreminja, že misel o novi verski skupnosti ga spreminja.
Misli in otočke prihodnosti namreč ustvarjajo  kvarki starejše generacije.
Oblike zastarelega sistema sicer še vedno obstajajo in to lahko še zelo dolgo, saj se prehranjujejo z novejšimi kvarki,
toda postajajo vse bolj zbegane , nesmiselne, nepovezane in ranljive.

Moja cerkev je ves Svet; tako roža, kot drevo, kot človeško telo... v vseh razsežnostih svetlob.

Mi smo del vesolja, del Boga
del čudovitosti Sveta

SVETVID predstavlja kolektivno organizirano voljo.

Vse je tostranstvo, večji del tostranstva je neznan.

Svet je vsedopolnjujoča celota.

Manjši sistemi, ki se hitro bohotijo in živijo nenaravno so prej, ko slej spoznani za škodljive - rakotvorne
takrat večji z grobostjo posežejo da uničijo ali odstranijo manjše.
Človeštvo pod nujno potrebuje uskladitev z naravnim okoljem, sožitje in partnerstvo.

Vsak tvoj vdih je dar za tvoje telo,
vsak tvoj izdih je dar drugim
saj je vse na tem svetu z namenom lastne dopolnitve
in dopolnitve njegovega okolja,
saj smo od njega soodvisni.

SVET(u)VID. Doživetje Sveta omogoča uvid in samo doživetje omogoča, da tudi Svet vidi.
Svetvid vidi svetost Sveta, svetost Sveta vidi Svetvida.

Bodite zvezde na mojem nebu.


SIMBOLI:

 
Kolovrat je razstavljen v Preužitkarski hiši v Mozirskem gaju, Mozirje, Slovenija

Kolovrat je služil za predenje - združevanje niti.

Kolovrat je simbol ZDRUŽEVANJA SVETLOB - ŽARA: LJUDI in narave na sploh.

 

Pripoved simbola:  "Sva dva, smo trije, smo štirje v domu mojem."Detajl kolovrata, ki je razstavljen v Preužitkarski hiši, Mozirski gaj, Mozirje, Slovenija


Pripoved simbola: "Vse kar sem prejel vase in kar prejmeš ti, združujeva v drevo življenja."


Simbol vrezan v sredino nosilnega trama Kašče iz leta 1731, Mozirski gaj, Mozirje, Slovenija


Mlin v Mozirju, Slovenija

Slovanska čipka s simboli: kolesa sprememb, cvetov, valov, dajanja in prejemanja, v obliki mlinskega kolesa

Simbol mlina oz. kolovrata, slovansko sonce, Poljska

Simbol Dažboga

Simbol mlina oz. kolovrata, slovansko sonce, Poljska

Simbol vrezan v sredino nosilnega trama
v Preužitkarski hiši iz leta 1803, Mozirski gaj, Mozirje, Slovenija
 
Kašča iz leta 1731, Mozirski gaj, Mozirje, Slovenija
 

PROBLEMSKI RAZMISLEKI:
Smo v okoliščinah, ki nas na različne načine skušajo obvladati - programirati v robote
tej ali oni ideologiji - dogmi. Iz teh programov je težko izstopiti. Prav bi bilo da se vsaj začnemo pogovarjati: iskreno, iz sebe in ne iz knjig. Vedenja visoke duhovnosti so se prenašala z ustnim izročilom - preko konkretnega doživetja mističnosti Sveta. Knjige na področju duhovnosti so se začele pisati šele "pred kratkim",  ko je postalo očitno, da ljudje vse bolj pozabljajo na vsebino Svetvida in božanskosti sveta.  Pri deprogramiranju imamo kar nekaj težav, včasih nočemo zvedeti za nekaj kar bi nas spremenilo v takšni ali drugačni rutini - program (?).

Kritika zahteva navedbo konkretnega zato, da se lahko pokaže nasprotno. Moja raziskovanja temeljijo na konkretnem - muzejski eksponati, le teh se namreč ne more enostavno prenarejati in ponarejati kar se dela v "izgubljeno s prevodom". Marsikaj pa se lahko še naučim in se veselim dokazljivih dopolnitev, kritik... Moji razmisleki so torej vselej utemeljeni, včasih pa bolj rahlo in se utemeljujejo bolj na poznavanju ostalih podobnih analognih zgodovinski dejstev.

Zgodovino je možno živeti šele, ko besede slišimo kot "ptičje petje", kot gledamo umetnine kot "filmsko poved". Če naletite na nekaj za kar menite, da je izmišljeno se prosim o dejstvu pogovorimo.

Verske besede kot so Raj, Duh, Dusha, Svečenik, svetost pozna tudi sanskrt in so mnogo starejše od krščanske ali katoliške cerkve. Npr. Katoliška cerkev je rituale in ime svečenika Kresnik spremenilo v Krstnik in rituale svetega ognja zamenjala z rituali posvetitev z vodo. Številne religije uporabljajo pojme kot so: Bog, ljubezen, troedinost.... Prav je, da te pojme zavarujemo tudi tako da do njih pristopimo  skrajno spoštljivo in jih po uvidu skušamo oživiti.

Versko skupnost naj ustanavljajo VERNI, ki so jim neposvetni cilji pomembnejši od posvetnih. Do sedaj so jih ustanavljale samo takšne ali drugačne interesne skupine. Edini dovoljeni ustanovitelji verskih skupnosti običajno uporabljajo svoja sredstva, da odstranijo vsa ljudska gibanja, ki želijo narediti pristne (neavtokratske) skupnosti, na drugi strani pa praviloma podpirajo takšne ali drugačne diktatorje. Cilj verske skupnosti ne more biti, da postane orodje za politična izjasnjevanja, pranje denarja, uvoz tujih kultur ali drugi podobni posvetni cilji. 

Zakaj danes ni čas za izvirno visoko duhovnost med ljudmi?  Zakaj ni čas za vzpostavljanje Raja na Zemlji? Ko vlada strah, nesigurnost povprečje preglasi njegovo Dušo.  za vzpostavitev civilizacije primitivizma so značilne katastrofične informacije in negotovost. Ljudje v teh pogojih kot bebci hodimo drug mimo drugega. V številnih zmaga pohlep. Osnovne človekove pravice morajo biti zagotovljene vsakomur, zahtevati jih seveda ni pohlep. Žalostno je videti Človeka iz katerega govorijo nagoni in podzavest ali pa sila takšnega ali drugačnega posedovalca njegove Duše. Nagoni in podzavest so del osebnosti in morajo biti v skladu z Dušo. Človek je kreativni del vesolja in se zato ne sme podrejati v svojem najglobljem bistvu - Duši. 

Kaj je Duša? Osebnost si lahko predstavljamo kot čebuljno strukturo. Srčika le te je Duša, ki je več in manj čista, samo prisluhniti ji moramo. Več o Duši na predstavitev.


ROJ

BLAGOSLOV IN POSVETITVE  

SLOVENSKE BESEDE IN PESEM POSVEČENA SVETVIDu

FOTOGALERIJA (Svetvid ipd.)

VOJVODSKI PRESTOL
KNEŽJI SEDEŽ (STEBRIČ)


Predstavitev mojih dosedanjih, predvsem verskih analiz na podlagi muzejskih eksponatov, dobite na:
O BOGU IN ŠE O ČEM 
NASTANEK SVETA IN POČELO ŽIVLJENJA

KAZALO
MISEL DNEVA
 


PREDSTAVITEV VLADISLAVA STRESA


Zakon o verskih skupnostih 13. člen ZVS: "verska skupnost se lahko registrira, če ima najmanj 100 polnoletnih članov, ki so državljani Republike Slovenije ali tujci, ki imajo na njenem ozemlju prijavljeno stalno prebivališče, in deluje v Republiki Sloveniji najmanj zadnjih deset let."


ZAVOD SVITAR (Zavod za oblikovanje prostora, zgodovino in umetnost), SLOVANSTVO. SI,   STAROVERCI


avtorski predlog @ Vladislav Stres