GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI

GENSKI TERORIZEM

PROJEKTI PRIKRITE EUGENIKE?

PROTESTNI SHODI

UNIČEVANJE HABITATA KJERKOLI  KADARKOLI

STALIŠČA SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI  27.11.2006
o nujnosti prepovedi in zamejitvi gensko spremenjenih organizmov (GSO)  PDF

 

Namesto da bi se gensko spremenjeni organizmi uporabljali za industrijske namene pridobivanja kemikalij...,
lastniki na vse načine HOČEJO DA SE Z NJIMI PReHRANJUJEMO!

 

V začetku marca 2010 je Evropska komisija potrdila gojenje GS krompirja v državah EU, kljub temu, da je proti temu vsaj 60 % evropskih državljanov.

Na naslovu https://secure.avaaz.org/en/eu_health_and_biodiversity/?rc=fb lahko preberete več o problemu in podpišete peticijo, s katero bo mednarodno združenje Avaaz poskušalo vložiti uraden pravni zahtevek za moratorij na gojenje GS krompirja v EU (po evropski zakonodaji je to možno, če je zbranih milijon podpisov).

 

V Slovenji smo 2008 dobili že prve pridelke gensko spremenjene koruze proizvajalca Syngenta. Ker se je večji del klasične koruze porabil za pridobivanje bio goriv ter za druge industrijske namene, jo letos zmanjkuje.  Zgolj slučajnost? 

Gensko spremenjeni  organizmi so različnih tipov, tokrat so posadili t. im mehko varianto, kot kaže brez živalskih genov ampak je v semenih pretežno le rekombinacija  genov različnih že obstoječih rastlinskih vrst, saj se moramo na gensko spremenjene organizme navaditi.  Spodaj je nekaj slik tovrstnega polja na mejnem področju občine Polzela. Ker je simbol občine zanimiv - malteški križ in lev sem posnel tudi to.


 Je lastnik Singente  RKC?

 

 1.  KLONIRANJE:


 

V imenu nekaterih znanstvenih titul nam trka na vrata genski terorizem. Kaj to pomeni? Skrajnostno primitivno  manipuliranje z genskim materialom, ki se je gradil milijonletja moramo že vnašati v telo s hrano. Pred dvema desetletjema  prvi tovrstni poskusi, danes že na krožnikih, brez kakršnih koli resnejših poskusnih oibdobij in testov učinkovanja organizmov, ki so običajno mešanica živalskih in rastlinskih genov.  Neobstoj vrednot, ki bi veljale za splošno svetovne, perverzija kapitala, ki ima za cilj samo več kapitala,  nevrednost tistih, ki bi  morali razmišljati -  teologi, filozofi, pomembnejši odločevalci ob asistenci oportunističnih (podkupljivih, podredljivih) znanstvenikov - potiska predvsem finančno in odločevalsko srednji in nižji sloj človeštva k robu in v prepad. 

Tako so na policah nekaterih trgovin v EU že t.im. "mehka" živila kot so moka, mlečni izdelki in meso. Evropska agencija za varno prehrano (EFSA) trdi, da so tovrstna živila varna za potrošnike in da jih lahko v trgovinah pričakujemo že čez dve leti, če pride do dogovora s 27. članicami EU in prehrambenimi podjetji. Tovrstna živila naj bi bila kvalitetnejša... Klonirane živali naj bi bile tudi bolj odporne na različne bolezni, za kloniranje pa naj bi bile izbrane (pasemsko...)  posebej kvalitetne.   Končni dogovor pa naj bi bil sprejet konec februarja 2008. "Ni veliko verjetnosti, da bi med hrano, ki jo pridobimo iz kloniranih živali, in tisto, ki jo proizvedejo konvencionalno vzrejene živali, obstajale kakšne razlike, ki bi bile povezane z zdravjem potrošnikov; kloniranje pa po zadnjih podatkih tudi nima nobenega vpliva na okolje'', so zapisali na svoji spletni strani. Industrijsko manipulativno pridelovanje hrane, ki mu je za cilj le zniževanje stroškov ali pa prikrito škodovanje je že preko dodajanja nekvalitetnih gnojil, pesticidi v nekaj letih naredijo tla povsem neplodna. Rezultat tako imenovane intenzivne vzgoje, je tako siromašna vsakodnevna prehrana, ki ne zadosti razvojnim potrebam telesa. Posledice so slabo počutje, debelost, bulimija, stalna utrujenost, bolehnost. Toda ravno te posledice številnim omogočajo dobre zaslužke, vodjem lutkovnega gledališča pa izvajanje načrtov kot so nasilna depopulacija svetovnega prebivalstva, eugenika... Odločevalci na nižji ravni imajo za cilj - bolni konkurentje... Izvedljivost tovrstnih scenarijev se z genskim ingeniringom hitro izboljšuje.
Večji del populacije v tem času postaja žrtev industrijske obdelave - kemične in genske.

Človeštvo brez predhodnega skupnega premisleka, zaradi kratkoročnih ciljev peščice ključno deformira naravni red. Številnim vrstam in podvrstam živali  ter rastlin se tako dokončno odvzema pravica do genske raznolikosti.  Genska raznovrstnost, ki je varovalo v primeru večjih sprememb pogojev naravnega okolja in omogoča razvojne potence. Kloniranje se sicer že, predvsem občasno, uporablja npr. pri semenskem krompirju... toda to je le zaradi njegove genske izrojenosti, ki je posledica udejanjanja kratkoročnih ciljev.


                    POTROŠNIKI imamo pravico VEDETI.

Pravico imamo biti seznanjeni s ključnimi spremembami, ki jih v našem imenu dogovarja ali uvaja vlada.  Še bistveno bolj perverzni cilji, ki so deloma seveda že realizirani pa so vezani na GENSKI INGENIRING, postopki v katerih znanstveniki tudi s sredstvi tistih, ki jih ogrožajo - pridobljenih iz proračuna - izdelujejo koktejle genskih materialov različnih  bioloških vrst in prevzemajo vlogo kreatorjev živih vrst in življenja samega.

                      

                   

1.  GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI

 

DNK (deoksiribonukleinsko kislina) vsebuje štiri kemične spojine, ki jih imenujemo baze.
Njihova imena so adenin, citozin, gvanin in timin

Moški in ženske imajo enake kromosome, razen enega izmed 23 parov. Če si moški, je eden od kromosomov krajši, imenuje se Y. Torej imajo moški (kar je za našo vrsto sicer posebnost) manj genskega materiala kot ženske.  Človek ima  3.000 milijonov baznih genomov, toliko kot koruza, pšenica npr. ima kar 16.000 milijonov baznih genomov, riž pa "le" 430 milijonov. Ali znanstveniki res poznajo vse relacije med temi baznimi genomi?   Ne! Večina genetikov je moških, njihov pogled na življenje pa je večinoma ozek. Z vodenjem svetovnih procesov, predvsem s strani moških, bomo kot civilizacija zagotovo propadli.


Slika gensko spremenjene koruze

Število v EU odobrenih gensko spremenjenih organizmov, ki se jih lahko uporablja v prehrambene namene ljudi (GSO-fh) se je konec oktobra 2007, ko so bile  odobrene tri nove vrste koruze, zvišalo z enajst na petnajst.

EU GSO zakonodaja: Direktiva sveta EU (98/817EC) o uporabi gensko spremenjenih mikroorganizmov v zaprtih sistemih, Direktiva sveta in parlamenta EU (2001/18/EC) o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje, Kartagenski protokol o biološki varnosti. V Sloveniji je v veljavi  Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (Uradni list RS, 67/02), ki sajenje GSO dejansko prepoveduje.

Odobreni GSO so dobili pozitivno varnostno oceno od Evropske agencije za varnost hrane in šli skozi postopek avtorizacije, ki ga določa pravni red EU. Avtorizacije komisije veljajo deset let. Da gre za GSO, bo označeno na proizvodih tam kjer so  navedene sestavine, torej izdelki ne bodo imeli posebnih oznak. Veseli smo lahko da vlade članic EU niso tako najvdušene nad odločitvijo EU komisije, saj niso uspele sprejeti odločitve za ali proti avtorizaciji GSO s kvalificirano večino, zato je bila zadeva v skladu z načelom komitologije poslana nazaj komisiji v ponovno utemeljevanje. 

Sprašujem ali je bil v kakšni državi izveden referendum glede GSO? Za vsak  ključen  poseg v prihodnost družbe se morajo oblasti namreč posvetovati z državljani. Le zakaj o GSO odločajo v ozkih krogih najvišjih oblasti? Odgovor je na dlani - ker se GSO, kot prehrambeni artikli uvajajo na silo.

Poglejmo diletantizem tistih, ki odločajo oz. želijo odločati v našem imenu v imenu državljanov EU.  Avtorizacijo  so »strokovni organi« v Evropski agenciji za varnost hrane, podelili za deset let,  GSO  pa niso bili v tej agenciji testirani niti tri leta zapored.   Za GSO je namreč osnovna značilnost podivjanje GSO sprememnjenih organizmov  v naslednjih generacijah. Zato proizvajalci pridelovalcem GSO hrane strogo prepovedujejo sejanje  semen GSO, ki bi jih sami pridobili. Genska struktura genomov, ki so največkrat mešanica med živalskimi in rastlinskimi  delčki genomov namreč ni stabilna. Na tej ravni razvoja GSO  so tovrstni Frankenštein organizmi namreč  zelo hudi in pritajeni strupi, saj destabilizacijo genoma širijo  tako na  prehrambeno verigo, kot  s pelodnim prahom tudi na biocenozo nasploh.  

V Sloveniji so pristojnosti na področju gensko spremenjenih organizmov razdeljene tako, da ni krovnega nadzora in da se lahko postopki pridobitve pravic morebitnega pritožnike zapletajo v nedogled. Z gensko sprememnjenimi organizmi se tako ukvarjajo številna ministrstva, opredelitve področja dela pa so dokaj nejasna, torej: Ministrstvo za okolje in prostor (živi gensko spremenjeni organizmi in gensko spremenjeni mikroorganizmi), Ministrstvom za zdravje (gensko spremenjena živila), in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (gensko spremenjena krma in soobstoj). Zanimivo je da ima Slovenija po trditvah ministrstva slabši pogajalski položaj kot t.im. tretje  neevropske države EU - več glej odgovor Ministrstva za Kmetijstvo dr. Janezu Filipiču 12. 11. 2007 (slika dokumenta).

Slovenci se moramo zavzeti  in s tem prisiliti lastno vlado, da zahteva in predlaga ustrezne ukrepe za uvedbo uvedbo con brez  gojenja GSO v prehrambene namene.  Velikost cone bi morala biti najmanj 100 km v polmeru okrog središčne točke takšne cone.  S tem bi zaščitili  zdravje na višji ravni, pa tudi identiteto in domače sortne vrste.  Vkolikor bodo pritiski na vlado s strani , sedaj že lahko rečemo – GSO mafije,  premočni,  moramo organizirati referendum preko katerega bomo  podrejanje direktivam glede uvanaja GSO v prehrambene namene tako za živali kot za ljudi prepovedali.  GSO bi se moralo  dovoljevati le v raziskovalne namene ter v neprehrambene namene.  Nadaljni razvoj biotehnologije ter  dejnska spoznanja  glede dejanske rabe  GSO bo šla v smeri vse večje uporabe GSO, toda najprej v neprehrambene namene, s potrebnim časovnim zamikom in s konsenzom vseh v katere biotehnologija preko GSO posega.

Slovenska škofovska konferenca je 7. novembra 2006, po večkratnih urgencah na mojo trditev:  »genska tehnika na današnji stopnji razvoja pomeni nasilno brisanje meja med različnimi rastlinskimi in živalskimi vrstami. Gre za neopravičljiv in nasilen poseg v naravno ravnovesje ter rušenje naravnega reda, saj znanstveniki posegajo v temelje narave« odgovorila s stališčem:  »V Cerkvi po svojih močeh podpiramo prizadevanja, da se v skladu s katoliškim naukom gojijo gensko nespremenjene rastline in da se sprejema takšna zakonodaja, ki bo omogočala pridelavo zdrave hrane (zapisal predsednik SŠK  Franc Kramberger)«. Lahko se vprašamo ali so s tem stališčem RKC dejansko seznanil vernike, koliko škofovskih javnih pisem na to temo so škofi napisali, kolikokrat je Papež, ki ima povnekod še vedno izjemno moralno avtoriteto, nagovoril vernike za spoštovanje narave in iskanje sožitja z njo? To bi morala biti tudi njegova dolžnost,  saj je narava  del božjega stvarstva in načrta. 

Nekaj dni po odgovoru škofovske konference sem 27. novembra 2006 sem na isto zgornje vprašanje prejel  odgovor SAZU – Slovenske akademije znanosti (podpisana sta: Boštjan Žekš in Mitja Zupančič):   »Toda glede na pomen sonaravnega in ekološkega kmetovanja v Sloveniji in glede na to, da z gojenjem GSO v Sloveniji na prostem za sedaj ni pričakovati velikih ekonomskih ali drugih željenih učinkov, je treba pridelovalce sonaravne in ekološke hrane zaščititi pred onesnaženjem njihovih polj, pridelkov in izdelkov z GSO... Podobno smo člani SAZU na mednarodnih posvetovanjih v okviru Alpskega foruma aktivno sodelovali pri pobudah, da bi se preprečilo nameren ali nenameren vnos GSO na evropska alpska območja ...Z GSO je potrebno ravnati tako, da se prepreči tveganja za zdravje ljudi in okolje ter s kar največjo previdnostjo. Razprave o tej problematiki morajo biti stvarne, konkretne (od primera do primera) in strpne«.  Odgovor najvišje znanstvene inštitucije v Sloveniji je presenetil s svojo tehtno preudarnostjo. Odgovore inštitucij, med njimi tudi Ministrstva za kmetijstvo lahko najdete na:  http://stres.a.gape.org/GSO/gso.htm

Poglejmo gensko spremenjene organizme še iz možne pozitivne strani, saj omogočajo izjemen tehnološki razvoj, toda uporaba GSO tehnologij mora biti strogo nadzorovana in moralna.  Niti nadzora, še posebej pa moralne uporabe GSO človeštvo zaenkrat ni sposobno. Človeštvo dandanes še ne priznava skupnih svetovnih vrednot in ne pozna skupnih inštitucij, ki bi te vrednote varovale.  Med pozitivne posledice genskega spreminjanja organizmov vsekakor sodijo:

-     omogočenje proizvodnje določenih koristnih kemikalij,  

-     proizvodnja goriv,

-     predelava odpadkov,

-     pridelava humusa,

-     tehnološke obdelave materialov  npr. lesa in surovin na sploh...  

GSO kot prehrambeni  izdelki so na današnji  ravni  razvoja biotehnologije, ki je stara šele ok. 30 let pritajeni strup, ki na ravni organizmov ogroža sam obstoj  biocenoze in vnaša nova številna neravnotežja, torej izjemne razvojne potence virusom in bakterijam, predvsem pa  rakotvornim procesom. Destabilizacije gonomov bo sproduciralo nastanek številnih novih bolezni in  zdravstne industrija bo cvetela. Mar res? Ko razmišljam o GSO v prehrambene namene sem vedno bolj prepričan da kao znanstveniki odpirajo skrinjo zaveze iz katere bo zopet poletela Padora – toda tokrat bo Apokalipsa še bolj temeljita.

Naravni procesi so se testirali skozi milijonletja, zgradili so fantastične večdimenzionalno povezane genske kode, človek(?) želi to znanje destabilizirati in zapraviti s cilji kratkoročnih finančnih učinkov, v enem samem desetletju.  Obenem sprašujem: Kaj se zgodi če bedaku damo v roke  bombo, ki jo s pritiskom na sprožilec lahko aktivira? GSO tehnologija, ki posega na področje javne proizvodnje in distribucije krmil in živil  je v tej fazi razvoja  povsem neresna in je zločin proti organizmom biocenoze, saj kot  je poudarjeno že zgoraj, trajno destabilizira genom organizma v katerem se manipulacija dogaja. V primeru, da  umetno mutagena  rastlina  postane hrana, pa  sicer pojemajoče destabilizacijsko deluje   na celotno prehrambeno verigo.  Hrana se na nivoju genov preko prebave namreč v celoti ne razgradi.

Leta 2025 naj bi na Zemlji živelo  15 milijard ljudi, 2050 pa že ok. 50 mijijard.  Kako naj se prehrani vsa ta množica ljudi? Zagovorniki GSO.odgovarjajo: "Potrebujemo nove tehnologije pri proizvodnji hrane." Ob tem argumentu se prerekamo o tem kaj je bilo preje - kura ali jajce.  Tudi če GSO prehrambene snovi ne bi bile dolgoročno toksične (kar  na tej stopnji razvoja GSO še vedno so in še dolgo časo bodo)  se rast prebivalstva ne bi zaustavila, prav naprotno, zaradi  novih razsežnosti prehranjevanja bi skokovito raslo še naprej. Thomas Robert Malthus (1766-1834) se je ukvarjal z geometrijsko rastjo populacije. Njegova ugotovitev: "če se izboljšajo pogoji v okolju, populacije  aritmetično narastejo" je še vedno realnost. Obenem je trdil, da  mora obstojati redukcija  in da se uravnava z medsebojno borbo. Širil je strah in zamisel o nujnosti vojn.  Obstaja pa bolj miroljuben način najdevanja konsenza glede poseljenosti planeta - KVALITETA ŽIVLJENJA. S spoznanjem soodvisnosti in preko nudenja medsebojne pomoči pa ta naraste, kvantitete pa postanejo manj pomembne, torej tudi število rojstev.

 

GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI  NUDIJO NOVE PRILOŽNOSTI TUDI VOJSKI

Plebejce  in druge, za določeno elito manjvredne ljudi,  bodo lahko sodobni patriciji in raznorazni nadljudje uničevali z navidez humanimi načini. "Ustrezno" GSO - mutageno hrano, ki bo "ciljnim tarčam" dolgoročno povzročala številne probleme, bolezni in sterilnost. Izjemne ofenzivne strupe bo napadalna armada svojim sovražnikom celo prodajala in to po nenormalno visokih cenah. Če bodo ljudje (v nadaljevanju tarče) želele gojiti svojo hrano, bodo morale plačevati visoke kazni, saj  bodo nesodobne in sploh bodo kršile načela prostega pretoka blaga. Zaradi številnih novih problemov bodo tarčam - sedaj že lahko rečemo bebcem - prodali  zdravila in nove zvarke za preprečitev novih stranskih učinkov in škodnih procesov. Biznis z vgrajenimi "končnimi rešitvami" bo lahko res izjemen.

Biotehnologija preko genskega spreminjanja organizmov odpira  novo Pandorino skrinjo. Stara  izvirna skrinja z Mojzesovo postavo - ki je  grešne kaznovala in so jo zato poimenovali s Pandorina - pa se še niti ni povsem  zaprla!

Tako se problemi namesto, da bi se urejali kopičijo. 
Koliko časa bodo posamezne skupine ljudi še igrale vlogo Boga?
Življenje se nam spreminja v kaos, in  nesmisel. Mar je to ravno zaradi tega ker ne uspemo uvideti resnice, vsak sam zase bo moral uviderti dejstvo - NISEM SAM

 

ODGOVORI INŠTITUCIJ

ODGOVOR ŠKOFOVSKE KONFERENCE RIMO KATOLIŠKE CERKVE 2.  (vprašanja in odgovori RKC SLO na www): "V Cerkvi po svojih močeh podpiramo prizadevanja, da se v skladu s katoliškim naukom gojijo gensko nespremenjene rastline in da se sprejema takšna zakonodaja, ki bo omogočala pridelavo zdrave hrane."  Molitev za spoštjivo ravnanje z naravo in  opozarjanje na škodljive dimenzije GSO  s stranmi RKC predstavnikov ne slišim, niti iz pastoralnih pisem niti iz izjav v medijih, ne organizirajo javnih razprav na to temo, niti se na nih ne pojavljajo...  Prejel pa sem odgovor in ta nudi možnost nadaljnih izjasnitev.   ZAPROSILO ZA PRIDOBITEV STALIŠČA  RKC
 

                                                                          ODGOVOR SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI  slika orig.    ZAPROSILO ZA PRIDOBITEV MNENJA  SAZU*    


                                                                          ODGOVOR  MINISTRSTVA RS ZA KMETIJSTVO 22. 9. 2006
 

                                                                          ODLOČBA EU KOMISIJE  z dne 23. avgusta 2006 o izrednih ukrepih glede nedovoljenega gensko spremenjenega organizma LL RICE 601 v riževih proizvodih (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3863)  (v pdf orig.)  Kmetijski ministri EU 18 sept. o trženju gensko spremenjenih organizmov)


                                                                           IZJAVA  Institut of science in society (ISIS) ,28. junij 2007

 

*Zaprosilo sem  sestavil Vladislav Stres, lektorsko in oblikovno sta  pomagala Marija in Branko Sošič in se jima za to zahvaljujem.
 

Lastniki licenc, ki imajo monopol nad proizvodnjo semen: so nadnacionalke: Monsanto, DuPont/Pioneer, Dow, Syngenta, Bayer in BASF

PREHRAMBENI REZULTAT 


članek o raziskavah učinkov gensko spremenjenega krompirja

Več podatkov o  gibanju proti GSO dobite na  www Ajde ...

 

Evgenika je znanstvena disciplina, ki naj bi skrbela za izboljšanje človeške rase, seveda tudi z depopulacijo. Dandanes je javno prepovedana.

VARNO OKOLJE, ČISTA PITNA VODA, ZDRAVA HRANA IN PROJEKTI PRIKRITE EUGENIKE

 

 

 


PROTESTNI SHODI

AMERIŠKA GSO ZLEPA ALI ZGRDA (časopis DELO 6.1.2010)

PROJEKTI PRIKRITE EUGENIKE?

FAŠISTIČNI SIMBOLI  (FAŠIZEM ppt) 

domov