SPREMEMBA NEUSTAVNEGA VOLILNEGA SISTEMA
ENOSTAVNI VOLILNI MODEL (PDF), 13.1.2015,
predlagatelj Gibanje za prenovo Slovenije, za Vladislav Stres
.

PRITOŽBA ZARADI NEODGOVORA NA PREDOG ENOSTAVNEGA VOLILNEGA SISTEMA  DZRS

.
Vseh 87 POLITIČNIH STRANK V RS


MODEL ZDRUŽITVE DVEH LASTNINSKIH SISTEMOV
PRIVATNO LASTNIŠKEGA IN SKUPNO LASTNIŠKEGA V SODELOVANJE


 

Nekaj razmislekov o nujnih ukrepih za boljše družbeno sodelovanje prebivalcev in za blagostanje Slovenije


Politika organizira družbo – dobro ali slabo. Zato je pomembna. In je prav da jo ukrojimo po podobi državljanov.VREDNOTE V KATERE VERJAMEM:

   -  poštenost
   -  spoštovanje ljudi in narave,

   -  trajnostni razvoj, tako posameznika, kot skupnosti, ki jih oblikujejo, kot celotne države.


Moji temeljni cilji:

-       Želim, da bi  politiki in vsi drugi, ki prejemajo javna sredstva „služili“ strankam – davkoplačevalcem.

-       Želim izboljšati nadzor nad delovanjem države preko preglednih in dostopnih informacij, boljšega nadzora inšpekcijskih služb.

-       Želim, da bi bila Slovenija DRUŽBA KONSENZA, zato se zavzemam za programsko sodelovanje na podlagi argumentov in vrednot.

-   OBLAST JE SERVIS DRŽAVLJANOM, zato zbira informacije o volji volivcev in to voljo skuša strokovno udejaniti, zato državljanom nudi informacije za njihovo odločanje. PRAVICA VOLIVCEV  DO PREDČASNIH  VOLITEV;        

Zavzemam se za dopolnitev zakonodaje tako, da bo v skladu s 1. členom Ustave RS. Glede na Ustavo  RS ima v Sloveniji vladavino ljudstvo. V primeru padca popularnosti parlamenta DZ RS ali pa Vlade RS pod 50% se bo razpisal referendum na katerem se bo odločalo za ali proti predčasni razpustitvi parlamenta. Proračunsko plačani bi morali biti zgled vsem ostalim. Doseganje ugleda posameznega dela javne uprave mora biti pomemben kriterij za določanje višine stimulacije proračunsko izplačanih osebnih dohodkov.  
 

UGOTAVLJANJE JAVNEGA INTERESA;
Ker kvalitetne informacije omogočajo kvalitetne razmisleke in odločitve bomo skušali uvesti sistem zbiranja mnenj in pobud s strani volivcev. Volilni upravičenci bodo imeli zakonsko možnost, da preko upravne enote kadarkoli oddajo svoje mnenje, predloge in pobude, ki se analizirajo in objavljajo v tromesečnih javno dostopnih poročilih. Kakovostne pobude v interesu javnosti se nagradijo.
 

JAVNO DOBRO;
Javno dobro so predvsem uporabne in koristne informacije, ki morajo biti dostopne in brezplačne. Če so predavatelji plačevani iz proračuna, je prav da so učbeniki, izpitna vprašanja in odgovori na le ta bi morala biti javno dostopni preko interneta in zastonj,  Prav tako bi morala biti dostopne vse diplomske naloge, doktorati v kolikor so se pisci izobraževali s pomočjo proračunskih sredstev. Tudi oddaje RTV Slovenije, ki jih ima RTV v arhivu bi morale biti praktično brezplačno na razpolago vsem medijem, saj so pridobljene s proračunskim denarjem ipd. Proračunska sredstva so last državljanov zato je treba z njimi ravnati tako da bo korist za državljane čim večja.
 

OMEJITEV POLITIKE S STROKO;
Zavzemam se za to da se skladi, inšpektorati, agencije, javni zavodi povežejo v enotne službe, ki so izločeni iz ministrstev in lokalnih skupnosti ter morajo biti avtonomni tako v odločanju kot v razpolaganju z dodeljenimi sredstvi.  Podobno se uredi javne razpise tako na državni kot lokalni ravni. Način dela VIP – veze in poznanstva so sramota in cokla nadaljnjega razvoja.       
Vloga države je predvsem zbiranje proračunskih ter ostalih sredstev in postavljanje kriterijev za distribucijo in alokacijo le teh po javno znanih vrednotah in sprejetih merilih (optimalni dolgoročni donos).
 

OKOLJE IN PROSTOR;    
Reke in potoki morajo biti v skladu s sonaravnostjo - torej čisti.
Cilj se ne bo dosegel naenkrat. To je dolgoročnejši problem, toda način reševanja problema bomo povsem spremenili. Namesto kurative preventiva.  Onesnaževalci in količine (velja tudi za odprte greznice) se bodo redno popisovale (samoprijava, oster nadzor in postopki sankcioniranja v primeru lažnih podatkov).  Tako bodo prebivalci seznanjeni z bilanco onesnaževanja z odpadki, ki se bodo tudi ovrednotili. Dolgoročno bo stroške sanacij odpadkov moral v celoti plačati onesnaževalec. Na tak način bo odnos do preventive za vse oblike večjega onesnaževanja postal mnogo bolj zanimiv, saj   preventiva povzroča bistveno manjše stroške kot kurativa.      
 

 

ZDRAVJE;
Podpiram projekte preventive: Zdrava prehrana, zdrav življenjski slog tudi zaposlenih na delovnem mestu.
Vse zdrave oblike množične rekreacije bomo skušali stimulirati in razvijati. V Sloveniji moramo spremeniti sistem zdravstvene oskrbe določi se okrajne bolnice, ki so odgovorne za stanje zdravja v okraju, del proračuna pa bi dobivale na podlagi stanja zdravja in zadovoljstva prebivalcev okraja. Preventiva bi tako postala pomembnejša od kurative. Dobičkonosnost je najvišja če se preventivo onemogoča in ljudi spravlja v položaj ODVISNOSTI. Čim več je bolnih, tem več so pripravljeni plačati za zdravljenje...
 

  

KULTURA;
Poudarjam pomen kulture, ki ji državljani priznavajo njen obstoj.
Številnih predvsem novejših proračunsko podpiranih del prebivalci ne poznajo. Umetniško delo je kakovostno toliko kolikor uspe razvijati identiteto ter uspe komunicirati z javnostjo – narodom ter znotraj kulturnega kroga samega.
 

 

SODSTVO; in PRAVOSODJE;   
mora skrajšati poti sprejemanja dokončnih sodb in povečati stopnjo odgovornosti za postopke (zakonitost in ažurnost).
Odgovornost se povečuje z notranjo in zunanjo kontrolo ter z delno finančno odvisnostjo sodišč od izpolnjevanja kriterijev kvalitete dela sodišč. Sodniki bi morali imeti več pomočnikov, urejene delovne pogoje in informacijsko podporo, število sodnikov bi moralo biti omejeno glede na primerljive države. Glede na to bi morali imeti manj sodnikov in več pomočnikov. Status sodnika se pridobi preko uspešnega opravljanja nalog pomočnika. Zakoni morajo biti  jasni in pregledni, interpretacije zakonodaje pa čim bolj enotne. Številne zakone bo tako potrebno združiti in bistveno skrajšati.
 

 

UPRAVNI SISTEM;  
mora biti po volji ljudi.
Pokrajine po meri ljudi, zgodovinske meje se lahko le postopno smiselno spreminjajo. Proces prenos zadev na lokalno raven je prepočasen in marsikje onemogočan, tudi tako, da na lokalno raven ni prenešenih  ustreznih sredstev.     
Pri delovanju upravnih enot je bil zaznaven pozitiven premik, negativen pa je na ministrstvih, saj delujejo bistveno bolj samovoljno in z več kršitvami zakonodaje kot za časa prejšnje vlade.  V zadnjem času je vlada sistematično zniževala zahteve glede znanj državnih uradnikov, tako izpit iz upravnega poslovanja letos ni več pogoj za opravljanje strokovnega izpita v državni upravi.
 

 

ŠOLSTVO IN ZNANOST;

Šolskemu sistemu je treba postavljati predvsem merila in kriterije uspešnosti izobraževanja, ki ga opravljajo. Izobraževalne ustanove bi morale biti v svojem izobraževalnem procesu samostojne.
 

 

VOJSKA IN  OBRAMBA;  
Vojska je namenjena zunanji varnosti. Dandanes so vojne v razvitem svetu s katerim smo obkroženi predvsem informacijske, državljanom moramo zagotoviti kakovostne (točne, verodostojne, uporabne) informacije. Namesto le v orožje se denar namenja predvsem v dodatno izobraževanje, informatizacijo, razvoj vrednot državljanov, predvsem domoljubja, ki je izraz kvalitetnega sožitja.
 

 

ZUNANJE ZADEVE;            
Poudarjanje vrednot in dosežkov na katere je Slovenija lahko ponosna.
Ambasadorji so lahko tudi kulturniki, znanstveniki, športniki ter drugi izjemni Slovenci. Vrednote merila in kriteriji tako v Sloveniji, kot v mednarodni skupnosti ne smejo biti le mrtve črke na papirju, ki se slabo ali sploh ne izvajajo.

Ne smemo dopustiti, da težave posameznikov, pa če so še na tako pomembnih položajih škodujejo interesu države. Prav je da se v takšnem primeru vsaj začasno umaknejo iz javnega delovanja.


Delo poslanca je izjemno zahtevno, saj mora ugotavljati kaj volivci hočejo (javni interes), aktivno mora sodelovati pri postavljanju pravnega sistema in ustreznega nadzora nad tem ali se zakoni izvajajo tudi v praksi. Javne inštitucije še posebej parlament ne sme biti le glasovalni stroj, uprava ne sme biti orodje v rokah samodržcev.
 

DELOVNO PODROČJE POSLANCA DZRS
Človek, kateremu so osebni in klientelistični interesi pomembnejši kot je interes javnosti ne sme opravljati pomembnejših del v politiki, kaj šele da je predsednik vlade, države ali parlamenta.  ne sme biti niti poslanec Državnega zbora. Javni interes je treba sistematično ugotavljati in udejanjati, ne pa da se na volivce gleda kot na množico nevredno razprave.

Delo poslanca je izjemno zahtevno in s tem odgovorno. Poznati mora temeljne človekove pravice in interese javnosti, tako da aktivno sodeluje pri postavljanju pravnega sistema in ustreznega nadzora nad tem ali se zakoni res izvajajo tudi v praksi. Za vsake spremembe zakonodaje, ki jih želi doseči mora po svojih močeh pozvati k zagovoru pripravljavce veljavnega zakona. Argumenti obeh strani za in proti pa morajo biti javnosti enostavno dostopni in predstavljeni preko preglednih informacijskih poti. Javno izpostavljanje svojega mnenja volivcem, predvsem med mandatom, je osnovna naloga vseh pomembnejših političnih mest, torej tudi poslanca. Javne inštitucije, še posebej pa parlament, ne smejo biti le glasovalni stroj.
 

Resnica je utemeljena z dejstvi, ki so pomembnejši od vseh drugih. Nihče nima monopola nad resnico, zato moramo svoje poglede na njo javno razgrniti.  Nihče ni neskončno pameten, nihče ne ve vsega, zato se moramo o resnici pogovoriti, zaradi tega je najboljši politični sistem DEJANSKA DEMOKRACIJA.


Gospodarstveniki, šolniki, kulturniki... državljani nasploh potrebujemo urejeno pravno državo v kateri lahko vsak, z dobrim delom kaj tudi doseže.
Osnovna pravica je vedeti in v okviru svojega odločati. Državo moramo braniti pred vsem, ki informacije potvarjajo ali pa jih filtrirajo tako, da so dostopne le informacije nadaljnjega utrjevanja samopašne oblasti ter informacij -"kruha in iger".  Zamolčevanje za državljane ključnih informacij in podpiranje t.im. rumenega tiska je osnova vseh novodobnih fašizmov.

p.s.: Številni zakoni so pisani slabo, vsebujejo namreč številne nejasnosti, to niti ni presenetljivo saj niti nimamo ustreznega pravnega kadra, pa niti lastne pravne prakse. Tistih nekaj posameznikov, ki v Sloveniji so,  pa praviloma niso na reprezentativnih funkcijah oziroma nimajo ustrezne dostopnosti do medijev.  Slovenija se s postavljanjem pravnega sistema ukvarja šele od leta 1990 naprej. Nujnost usklajevanj s predpisi EU je sicer omogočila, da je zakonodaja sicer manj šlampasta, kot bi sicer bila... veliko pa o naši pravni državi pove dejstvo, da se številni pomembni zakoni ne izvajajo tako kot bi se morali. Pravo in pravica se ne moreta uveljavljati s trkanjem na prsi JAZ SEM LEVIČAR, JAZ SEM DESNIČAR, z nasmehi ter s prisegami temu ali onemu vodji.  Intervju si lahko ogledate na spletni TV - Vest.si:  http://www.vest.si/2008/09/19/soocanje-obljub-lpr  

Zapisano pred volitvami 2008 veljavno do 2018 in naprej
 
Vladislav Stres  usklajeno s Štefan Perkič


REZIME: Revitalizacija: narodnega gospodarstva, solidarnosti, identitete in POŠTENOSTI.

Številni produkcijski faktorji  v Sloveniji niso izkoriščeni ali pa slabo, številni v javnem sektorju delajo slabo, pa bi morali za svojo plačo delati bolje, številni ne zmorejo dokazati izvora svojega izjemno velikega premoženja.
So možnosti. Volitve, ki so pred vrati  so ena zadnjih priložnosti za prenovo Slovenije. Zato bi morala volilna zakonodaja omogočiti, da se volivcem vsak kandidat predstavi s svojim programom - zavezo.
Metanje proračunskega denarja v propagandno mašinerijo strankam je podpiranje PRISTRANSKIH informacij, kot jih iz "natege" v "natego" dajejo stranke tako slovenske t.im. pomladi kot zime.

 

Presegajmo delitve 3.del 31.1.2018


1. del: https://youtu.be/313JK2oJImc  2. del: https://youtu.be/eNZH42aqKmE    3. del: https://youtu.be/ar1IgxO3ndISlovenska ustava, volilni sistemi in uresničevanje neposredne demokracije
09.04.2013 DS RS, na posnetku celotne razprave, www nagovor Vladislava Stresa od 4:35 naprej 

Gibanje za prenovo Slovenije:

NEKAJ IDEJNIH PROJEKTOV
 

nekaj izvedenih projektov  sodelovanja:

USTAVNA POBUDA ZARADI RAZLASTITVE DRŽAVLJANOV

ADP   

DRUGI TIR in gospodarski preporod Slovenij

 SPREMINJANJE USTAVE RS

DOSEDANJE USTAVE IN TEMELJNI DOKUMENTI

PRENOVA SLOVENIJE


Gibanje  za prenovo Slovenije je ustanovitelj:

VTA