Je volilni sistem pomemben?

Seveda, je saj je temelj določene družbene ureditve. Temelje ustavnosti smejo spreminjati samo volivci. To je nad parlamentom? Na spodnji povezavi najdete tudi odgovor na vprašanje: 
PROPORCIONALNI ali VEČINSKI VOLILNI SISTEM ali OBOJE HKRATI?


DEFINICIJE KLJUČNIH POJMOV: bog, jaz, komunizem, fašizem, čista demokracija...


dr. Franci Demšar: JAVNA HIŠA SLOVENIJA, PDF

STALIŠČE GIBANJA ZA PRENOVO SLOVENIJE O VOLILNEM SISTEMU

Preko volitev kadriramo OBLAST. Imamo takšno oblast kakršne kadre delegiramo v vodenje države (skupnosti).

Potrebujemo enostavni, pregledni, pošten volilni sistem, ki ga bodo volivci razumeli in ga na podlagi razumevanja tudi samostojno izvajali.

Volilni sistem je tako zakompliciran, da celo vsi ustavni sodniki ne vedo natančno, kako deluje
(dokaz je v članku Volilni sistem v Sloveniji ni v skladu z Ustavo, Boris Turk, 4.5.2021
PDF, www

P
referenčni glas ne omogoča resnih premikov v smeri družbe sodelovanja, saj ne bo omogočil večjih sprememb. To velja tako za neobvezen kot za obvezen preferenčni glas volivca. V Angliji se je dokaj dobro tretjinsko uveljavil ŠELE po 15 letih uporabe.

DRŽAVLJAN je temelj države in pri politični obravnavi skupnih zadev nastopa v dveh vlogah: kot volivec in kot kandidat.

1. Kot volivec mora razpolagati z enako težo glasu kot vsi drugi volivci. Da pa lahko voli mora razpolagati z relevantnimi, preglednimi podatki o kandidatih, njihovih programih, da lahko presoja in voli po svoji izbiri, če ta pogoj ni izpolnjen voli na pamet oziroma je zaveden. Da lahko izbira ne sme biti preveč kandidatov, drugače postane to prevelika motnja pri postopku izbiranja. oz. je za povprečnega volivca nepregledna. Kandidiranje se zato omeji z vstopnimi zahtevami kot so zbiranje podpisov podpornikov h kandidaturi, leta bivanja v državi katero bi rad zastopal, saj jo samo tako izkustveno bolje pozna in je vanjo preko davkov tudi investiral...  Če volivec ne najde primernega kandidata v svojem volilnem okraju, ve pa za sebi primernega iz drugega volilnega okraja mora v krajšem roku še pred volitvami vložiti vlogo na volilni organ, da bo volil v drugem volilnem okraju. Uvede se lahko tudi manjše plačilo za stroške enostavne obravnave vloge.
Volivec mora imeti možnost soodločanja tudi med mandatom, torej mora imeti možnost odpoklica svojega glasu izvoljenega v primeru t.im. napake volje. Volivec namreč s svojo volilno podporo, torej z glasovanjem za kandidata izrazi STRINJANJE z njegovim predvolilnim programom  in tako se sklene pogodba (soglasje volje) med kandidatom in volivcem. Volivec mora imeti pravico da pogodbo s voljenim poslancem lahko razdre. Za odpoklic poslanca se predvidi poseben postopek. Odpokliče ga tako da volivec ob glasovanju dobi kopijo svojega glasovanja in jo ob postopku odpoklica, morda anonimizirano preko upravne enote, naslovi na volilno komisijo s predlogom za predčasni odpoklic. Odpoklic izvoljenega poslanca se zgodi z večino glasovnic s katerimi je bil kandidat izvoljen. Naš volilni sistem ni v skladu z zahtevami vladavine ljudstva, kar je temelj Ustave RS, saj dopušča da je naš  volivec nagovarjan predvsem s strani strankarskih veljakov ali pa je nagovarjan samo s strani medijsko izpostavljenih  kandidatov, kot jih prikazujejo politične stranke, oziroma s strani strank kontrolirani mediji.

2. Kot kandidat mora imeti možnost predstaviti svoj program in osebne reference na način, ki omogoča vsem kandidatom enake možnosti prevzema funkcije zastopanja volivcev kot poslanec, evroposlanec, predsednik države. Politične stranke ne smejo kandidirati poslancev oz. poslanskih list, saj morajo biti zgolj v vlogi  suporta politikom, ki se v politične stranke povezujejo. Suport se izvaja kot  strokovna, programska, povezovalna podpora ter pomoč… Politične stranke nimajo ustavne legitimitete za izvajanje volitev, saj v ustavi RS njihova vloga ni zapisana (zapisno je samo da sodniki… ne morejo biti člani političnih strank), tako je ključen vpliv na volitve s strani političnih strank pri nas povsem mimo našega ustavnega reda, in je temelj, ki omogoča oblastni klientelizem kot temelj možne korupcije, vtikanja v izvršilno, ter sodno vejo oblasti ter plenjenje državnih resursov.  Tovrstni pojavi so očitni in so se razpasli do te mere da povsem hromijo razvoj države, predvsem v smislu kulture ter so vzrok stalnih napetosti in konfliktnih situacij. Priviligiranje političnih strank nad državljani lahko poimenujemo s strankokracija oziroma nov prikrit fevdalizem.

Značilnosti volilnega sistema kakršnega imamo v Sloveniji:
- večina kandidatov se ne predstavi volivcem, oziroma s predstavitvenimi informacijami dosežejo zelo malo volivcev, če pa že, so te informacije običajno kot rečeno strankarsko navijaške.
- vstopne zahteve za kandidiranje so glede obveznosti zbiranja podpor različne in diskriminatorne (aktualna zakonska ureditev zahteva da ima podpis poslanca, ki npr. samega sebe kandidira za poslanca 333-krat večjo težo kot podpis običajnega državljana
. Vir
- odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom nimajo volivci, ampak predlagatelji kandidatov oziroma politične stranke, ne pa volivci. Ustava ne omenja političnih strank razen dva krat npr: "sodnik ne more biti član politične stranke", torej so lahko samo podpora kandidatom. Če sledimo Ustavi RS politične stranke ne  morejo biti temelj volilnega sistema.
- volivec nima pravice odpoklica voljenega ipd

Na podlagi teh značilnosti lahko ocenimo, da je ta volilni sistem za ljudstvo zavržno slab, na drugi strani pa je  dober in oblastno uporaben za interesne skupine, ki nam preko njega vladajo. V Sloveniji je bila pred leti s strani Protikorupcijske komisije RS ugotovljeno da smo država sistemske korupcije. Ta temelji na volilnem sistemu kot ga imamo.  

Posledica je, da volivci nočemo hoditi na volitve oziroma smo glede te pravice povsem sfrustrirani, saj je povsem ZMALIČENA.

Dolžnosti volivca:  Poleg pravic ima volivec tudi dolžnosti, ki so več in manj moralnega značaja. Od volivca se pričakuje, da v okoliščinah izpolnitve zgoraj zapisanih pravic voli po svojem lastnem izboru ali pa, če ne najde pravega kandidata, kandidira oziroma sodeluje pri iskanju ustreznega. Od volivca se pričakuje tudi skrb za vitalnost volilnega sistema, saj je ta ključen za delovanje skupnosti katere sestavni del je kot državljan.

HIGIJENA VOLILNEGA SISTEMA
Pogovarjati se moramo o idealnem volilnem sistemu, šele potem izdelamo konkretnega. Obenem pa je že v izhodišču jasno, da se ne more ugoditi vsakemu in da se kljub skrbi za pravice ranljivejših skupin državljanov uveljavlja vloga večine. Tudi volilno telo -  državljani z volilno pravico - je učeče. Sčasoma se bomo državljani navadili na učinkovito izvrševanje oblasti na posredni in neposredni način, ki ga predstavljajo npr. referendumi ali predčasni odpoklic poslanca.
Poslanci niso vezani na nikogaršnja navodila razen posredno volivcev v širšem pomenu besede vseh državljanov, ki se preverja na referendumih in preko postopkov predčasnega odpoklica poslanca / poslancev. Vsa pravila tudi glede veljavnosti glasovanja morajo veljati za vsa izjasnjevanja na ravni države enako, torej mora veljati kvorum za uveljavitev volje tako za referendum kot za volitve. Kvorum za referendum se torej ukine ali pa se uveljavi za vse vrste izjasnjevanj tudi ob volitvah.
Vse pogodbe, ki jih sklepajo poslanci morajo biti javne saj lahko zadevajo pogodbeno razmerje med volivcem in izvoljenim. Obveznost javnosti velja tudi za koalicijske pogodbe.
Poslanski mandat sme trajati največ dva mandata, podobno kot pri predsedniku države, saj to odpira prostor novim kadrom – zamenljivost predstavnika volivcev.
Župani ne morejo kandidirati za poslanca, saj gre za podvajanje funkcij tudi združevanja med zakonodajno in izvršilno oblastjo.
Vsak poslanec ima svojo spletno stran obveščanja volivcev o njegovih dejavnostih ter izjasnitev ob posameznem glasovanju v DZRS, razen v primeru tajnih sej namenjenih notranji varnosti.


PREDLOG ENOSTAVNEGA VOLILNEGA SISTEMA GIBANJA ZA PRENOVO SLOVENIJE


Volitve v DZ RS potekajo samo po Volilnih okrajih, ki jih je 88. Volilne enote se črtajo (jih je 8, v vsaki je po 11. Volilnih okrajev) in zadržijo zgolj administrativno vlogo.
Obstoj Volilnih enot omogoča nepreglednost, medijsko manipulacije ter delno centralizacijo volilnega sistema. Predlog izvolitve po enega poslanca v vsakem Volilnem okraju ima številne prednosti. Zaradi majhnosti teh okrajev, ki morajo biti glede števila volivcev uravnoteženi (tudi po odločbi Ustavnega sodišča RS), pridejo v ospredje kandidati s svojimi programi in referencami,  npr. obvestila volivcu bi tako vsebovala samo podatke za posamezni Volilni okraj, v obvestilu bi bilo tako 11 krat manj podatkov in bi lahko kljub istem obsegu vsebovala tudi programe kandidatov ter njihove reference…  
 Volivci na ta način volijo kandidata z imenom in priimkom, zaradi razpršenosti okrajev volitve niso centralizirane in onemogočajo strakokracijo. Volivec lažje povezuje obljube ter program kandidata z njegovimi odločitvami.         
Z ukinitvijo Volilnih enot odpadejo številne možne, tudi medijske, manipulacije.
Majhnost in številčnost Volilnih okrajev omogoča ustavno zahtevano proporcionalnost. Proporcionalnosti ne bi bilo, če bi bila Slovenija ena volilna enota.
V tem primeru bi imeli klasični večinski volilni sistem kjer bi v družbi hitro prevladal t.im. »hallo efekt«, čemur se Ustava z zahtevo po proporcionalnosti izogiba.

Volilni prag ni skladen s takim modelom, ki je enostaven, razumljiv volivcem in skladen z 80. členom ustave RS in nadredno 3. členom Ustave, ki postavlja ljudstvo za dejanskega oblastnika ter z ustavnim temelji kot so REPUBLIKA, DEMOKRACIJA…Vladislav Stres
Za Gibanje za prenovo Slovenije

.

Več: PDF

 


POROČILA: DRŽAVLJAN DRŽAVLJANU
projekt ZOOM konferenc, ki bo služil oblikovanju skupnih stališč na področju za državljane pomembnih zadev kot je v prvih parih posvetih VOLILNI SISTEM. 

Odgovor Sodnega sveta RS 19.11.2020 /Su_334_2020/ glede vprašanj kdo skrbi za pravni sistem v RS  Vladislavu Stresu

Odgovor Ministrstva za javno upravo, Služba za transparentnost, integriteto in politični sistem Borisu Turku:
20. 1. 2021, Ukinitev volilnih okrajev


Analiza volilega sistema v Sloveniji Volilni sistem v Sloveniji ni v skladu z Ustavo, Boris Turk, 4.5.2021

Članek predstavlja izpostavljeni problem volilnega sistema na način, da se lahko “vsakdo” sam prepriča, da povedano drži. Najprej na osnovi izjav Ustavnega sodišča, nato še s poenostavljenim konkretnim primerom, z barvnimi tabelami in matematičnimi formulami. Volilni sistem je tako zakompliciran, da celo vsi ustavni sodniki ne vedo natančno, kako deluje (dokaz je v članku)... PDF, www


Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema, ustanovljen 25.3.2021 mag. Emil Milan PINTAR, dr. Ciril RIBIČIČ in dr. Miran MIHELČIČ... PDF
Emil Milan Pintar: »Preko volilnega sistema kot ga imamo državljani vedno dobijo politično elito, ki je ne volijo…«
https://youtu.be/0bdXL92ihes


MEDIJSKA CENZURA V RS OB POSKUSU SPREMINJANJA USTAVE RS 2013 - K A Z A L O Cenzura je razumljiva, saj se pošast, ki je ugrabila državo brani, ko ji stopiš na rep.

Javna razprava v DZ RS o volilnem sistemu 13.1.2013 na katerem je Maša Kociper  kot predsedujoča predlagala UKINITEV Volilnih okrajev,
generalna sekretarka predsednika Pahorja pa takrat javno pove, da Zakon o volitvah kot ga imamo ni skladen z 80. členom Ustave RS. Vir


SPREMEMBA NEUSTAVNEGA VOLILNEGA SISTEMA
ENOSTAVNI VOLILNI MODEL (PDF), 13.1.2015,
predlagatelj Gibanje za prenovo Slovenije, za Vladislav Stres
. PRITOŽBA ZARADI NEODGOVORA NA PREDOG ENOSTAVNEGA VOLILNEGA SISTEMA  DZRS

Lovro Šturm, Miha Ribarič, Milan Kučan so postavili temelje za diskriminatornost slovenskega volilnega sistema:
odločba USRS, ki jo je sopodpisal dr. Lovro Šturm, da zbiranje 5.000 podpisov volivcev preko Upravnih enot in kandidiranje preko 3 poslancev ni diskriminatorno
"Ne gre za razlikovanje glede na osebne okoliščine, temveč za razlikovanje, ki je utemeljeno z različnim položajem teh subjektov v političnem sistemu.... Razlikovanje med težo podpisa podpore poslanca in volivca (podpisi desetih poslancev odtehtajo podpise 5.000 volivcev; v primeru podpore politične stranke pa podpisi treh poslancev odtehtajo podpise 3.000 volivcev), ki ga prinaša ZVPR, je stvarno utemeljeno."
Odločevalci "pozabijo" da politične stranke niso zapisovane v Ustavi RS, enake možnosti pa razlagalno so. Zbiranje ob kavici v parlamentu in zbiranje podpisov na Upravnih enotah, ki so večinoma popoldne po 15 uri zaprte, je nekaj povsem drugega. Če kandidat ne zmore zbrati 3.000 podpisov volivcev pač ne more biti kandidat, to velja za vsakega, tudi za ponovni poskus predsednika, da bi še naprej predsedoval RS.
Vir: Vloga, presoja dikriminatornosti PDF, Odlolčba US RS PDF, Vloge na US RS Matjaža Gerlanca   več Matjaž Gerlanc je na Ustavno sodišče, poleg zgornje, vložil več deset ključnih pobud ocene ustavnosti. Posledično (?) je  umrl pod vlakom, pod katerega je po poročanju režima, ki ga je onemogočal na vsakem koraku, padel.
Dne 28. 9. 2003 je tako samovolno skočil pod vlak med Pesjem in Velenjem: Vir: 1., 2. 
Podobno je nepojasnjeno ob takojšnji reakciji takratnega notranjega ministra  - trenutno zaprtega tajkuna Igorja Bavčarja, zaradi oddaljenega strela popolnoma pijanega lovca med zborovanjem v Jurovskem Dolu 7.6.1992, umrl protikandidat Milanu Kučanu za predsedniško mesto Ivan Kramberger... Vir: 1., 2.

O skritih interesnih združbah - Mihi Ribariču, Milanu Kučanu in Lovru Šturmu
PDFPREDLOG VOLILNEGA SISTEMA


Volitve v DZ RS potekajo samo po Volilnih okrajih, ki jih je 88. Volilne enote se črtajo (jih je 8 vsaki je po 11 Volilnih okrajev).
Zaradi majhnosti teh enot v ospredje pridejo kandidati z njihovimi programi.
  Tako se lažje povezuje kandidata z njegovim programom in odgovornostjo za predvolilne obljube. Tako odpadejo številne možne manipulacije.
Majhnost in številčnost Volilnih okrajev omogoča ustavno zahtevano proporcionalnos
t. Proporcionalnosti ne bi bilo, če bi bila Slovenija ena volilna enota.
V tem primeru bi imeli klasični večinski volilni sistem kjer bi v družbi hitro prevladal t.im. »hallo efekt«, čemur se Ustava z zahtevo po proporcionalnosti izogiba.

Volilni prag ni skladen s takim modelom, ki je enostaven, razumljiv volivcem in skladen z 80. členom ustave RS in nadredno 3. členom Ustave, ki postavlja ljudstvo za dejanskega oblastnika ter z ustavnim temelji kot so REPUBLIKA, DEMOKRACIJA…

Ustavno sodišče je  8. 11. 2018 odločilo: "Člen 4 Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je v neskladju z Ustavo.  Državni zbor mora ugotovljeno protiustavnost iz prejšnje točke izreka odpraviti v roku dveh let po objavi te odločbe v Ur. listu RS... Ustava... predvideva ne le, da volivci izvolijo poslance (kar je v demokratičnem sistemu samo po sebi umevno), temveč da imajo volivci kot celota v posamezni volilni enoti vpliv na to, kateremu od kandidatov bo pripadel poslanski mandat, s čimer zahteva znotraj proporcionalnega volilnega sistema personalizacijo poslanskih mandatov... Bistveno vprašanje pa je, kaj pomeni, da je vpliv volivcev na dodelitev mandatov posameznim kandidatom odločilen. Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika je nekaj odločilno, kadar "povzroči, da kaj poteka na določen način, postane takšno, kot je".Na splošni jezikovni ravni "odločilnost" torej pomeni, da je nekaj vzrok za nastanek (realizacijo) nečesa drugega. Gre torej za vzročno razmerje med dvema prvinama. Pri razlagi petega odstavka 80. člena Ustave tako razumevanje besede odločilen pomeni, da so volivci tisti, ki "povzročijo" dodelitev mandatov posameznim kandidatom. Izključen in neposreden razlog za dodelitev poslanskih mandatov posameznim osebam mora biti kolektivna izjava volje volivcev. Odločilen vpliv volivcev na personalizacijo poslanskih 12mandatov zato pomeni, da je dodelitev mandatov v rokah volivcev, ne pa v rokah drugih subjektov, tudi ne v rokah predlagateljev kandidatnih list (praviloma političnih strank). Sestava Državnega zbora mora biti odvisna od kolektivne volje volivcev. »; Vir

Volilni okraji morajo biti do 8. 11. 2019 urejeni tako, kot zahteva US RS, da so številčno uravnoteženi. Razmisleki in delovanje  v smeri, da se Volilni okraji ukinejo je skrajni nepotizem,  in kaže  dejanski zavrženi obraz oblastnikov, ki se jim  podreja velika večina plačevanih uslužbencev iz proračuna, tudi tako da se izogibajo strokovnim presojam, ukrepom zavarovanja ustavnosti  ter kritikam oblasti.  

Dosedanji Volilna zakonodaja je neustavna, nepregledna, tako zapletena, da ga velika večina ne razume  (npr. mc Dontonovega izračunavanja prerazporejanja glasov za izvolitev poslancev). Za poslance so izvoljeni tudi taki ki dobijo 350 glasov in taki ki jih dobijo po 40.000.  Veliko cca 20% vseh volilnih okrajev po tem sistemu ne dobi poslanca. Predlog kombiniranega sistema tako da volivec pridobi možnost preferenčnega glasu ne bo bistveno popravil stanja, saj bo še bolj zapleten in nepregleden.  Z govoričenjem o kombiniranem sistemu se samo odlaga nujna korenita sprememba. Posledice volilnega sistema je ta da ne dobimo politikov, ki bi uživali spoštovanje ampak je volilno telo nad njimi takoj po izvolitvi RAZOČARANO.  Velika večina volivcev se iz zgoraj navedenih razlogov v RS noče udeležiti volitev.

USTAVNI ZAKON o dopolnitvi 80. člena Ustave Republike Slovenije (UZ80): "V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I in 42/97) se v 80. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi: "Poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, se volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob štiriodstotnem volilnem pragu za vstop v državni zbor, pri čemer imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom."

Tudi če ne dosežemo spremembe 4% vstopnega praga bi bila sprememba očitna, saj bi se kandidati med seboj povezovali tudi preko političnih strank novih gibanj.

GLAS LJUDI SI
(fb) Primer vprašanja za platformo glasovanja:Ali je Ustava  RS veljavna kljub temu, da je državljani niso nikoli potrdili na ustavnem referendumu?
____________
PREVZEM OBLASTI (VSAJ DELA LE TE) IZ ROK MASONOV
.
KAKO NAREDITI POVEZAVE MED OSEBAMI ZA PREVZEM OBLASTI?
Do sedaj jso to delali Masoni, Jezuiti, Kadinali, Papeži.., sedaj pa je prišlo do preobrata in to delajo ČEBELICE: Maje, Jasne, Tjaše...
Bije namreč zadnji zvonček za obstoj nas kot človeških bitij (transhumanizacija - človek robot). Torej je ta sprememba tudi pravi odgovor na agendo, ki jo živimo.

Več


. PANDEMIJA
POVZROČENA S KORONA VIRUSOM SARS 2 COVID -19
DEJSTVA, KI JIH IZPOSTAVLJAJO VODILNI ZNANSTVENIKI  PROTI NOŠENJU MASK; PDF
, doc .


.
SPLETNA PETICIJA PROTI ODLOKU VLADE RS O PREPOVEDI GIBANJA Omejitev gibanja je dejstvo, pa tudi omejitev gibanja med prehajanjem občin se lahko ponovi, pa je zato peticija še vedno aktualna OBVESTILO O PETICIJI POSLANO OBLASTI - VLADI, PREDSEDNIKU DRŽAVE, DRŽAVNEMU ZBORU in DRŽAVNERMU SVETU RS

ODGOVOR VLADE NA PETICIJO  - Ministrstva za notranje zadeve z dne 6.5.2020

PRITOŽBA ZARADI NEUSTREZNEGA ODGOVORA, z dne 8.5.2020

Raziskovanje s ciljem izpostavljanja preverljivih, točnih podatkov - Swiss Propaganda Research (SPR)
drobijo vsemogočnost informacijskih medijskih manipulacij.
Tu najdete vse ključne informacije v zvezi z odkritji in najnovejšimi raziskavami bolezni Covid-19, ki jih v več jezikih objavlja švicarska neodvisna raziskovalna skupina SPR v obratnem kronološkem vrstnem redu: na vrhu povzetek, potem pa po padajočih datumih vse do prve objave 14. marca:Swiss Propaganda Research (SPR) je bila ustanovljena leta 2016 in je neodvisna neprofitna skupina, ki raziskuje geopolitično propagando v švicarskih in mednarodnih medijih; raziskave izvajajo neodvisni akademiki;

Originalna spletna stran SPR

VOLITVE V DZ RS 2018 Analiza rezultatov volitev - klik na PDF


.

ZAVARUJMO USTAVNOST  IZJAVA VLADISLAVA STRESA in GAŠPERJA FERJANA 13.9.2018 Volitve, ki ne sledijo ustavnosti so nelegitimne. Pojem poštenih in svobodnih volitev se nevarno odmika od minimalnih demokratičnih standardov v Republiki Sloveniji ali pa je bil rubikon že prestopljen. Kako ta trend obrniti? Kdaj bodo mediji pričeli vsakega političnega akterja, aktivnega državljana spoštovati do te mere, da se mu da enake pričetne možnosti za morebitni končni uspeh usmerjanja poti prihodnosti te družbe?  

Kaj pomeni prisega spoštovati ustavni red? Kaj so temeljne vrednote ustavnosti, ki so nevarno prezrte že dalj časa? Je govorjenje o uporu legitimno, če se zapira vse možnosti pravnega reševanja konfliktov in mirnega prevzemanja oblasti? Kaj o tem pravi tuja sodna praksa, zlasti v ZDA, ki pozna okoli 200 paravojaških skupin? Kaj je ljudem storiti, da se vključijo v oblastne mehanizme na ustavnoskladen način? Predlogi spremembe ustave v smeri institutov ljudskega nadzora in pooblastil, ki so skladne z demokratično ustavno ureditvijo...

 

In komu prisega sedanja »vlada« oz. ministrska ekipa, sebi samim ali 5% volivcem, ki jih je na nedavnih volitvah zbrali poslanci sedanje koalicije? Kaj pomeni, da bi že pred oblikovanjem ministrske ekipe nove vlade ta že propadla, če bi se kot volilni rezultat upoštevale javnomnenjske ankete, ki trenutno matematično napovedujejo prehod kar trem vladnim strankam med neparlamentarne (Desus, SMC in ZAB)?

 Skratka, zavarujmo ustavnost. Ustava kot najvišji pravni akt ni bil sprejet s sodelovanjem ljudstva pri tem, niti kasnejši popravki.
Pričenjamo jemati demokracijo resno in zahtevajmo in uresničimo spremembe na tem področju
.

Klik na
PDF

INFORMACIJSKO NORČEVANJE DVK IZ VOLIVCEV V RS Tako kot v ostalih volilnih enotah, smo tudi v Ljubljani, za potrebe volitev v DZRS, 3. junija 2018 od Državne volilne komisije volivci v poštni nabiralnik dobili VOLILNO OBVESTILO, ki obsega 36 listov A4 formata.
Če bi bilo obvestilo v enakem obsegu izdano samo za posamezni volilni okraj (vseh je 88) bi bilo dovolj prostora za predstavitev in program posameznega poslanca.
Tako pa je kot da bi imeli pred seboj telefonski imenik.
R
azen imen, naslova, poklica kandidatov o njih nismo izvedeli nič.

Javna objava v obsegu 36 listov A4 formata ni oštevilčena po straneh, ni objavljena v elektronski obliki npr. na DVK  in je glede informacijske zmede dejansko norčevanje iz volivca.
Večine podatkov natisnjenih na publikaciji volivec ne potrebuje, saj voli samo v enem od 11. okrajev ljubljanske Volilne enote.

K
ljučnih informacij, kot so reference in programi kandidatov volilno obvestilo ne vsebuje.  Klik na javno objavo DVK RS: PDF

NEKAJ DRUGIH PROGRAMSKIH PROJEKTOV

Pot do svobode naroda

Predlog napisa nad Sabotinom. Namesto naš TITO, naš TIGR ali še bolje NAŠ PANTER.
Predlog z dne:
28.04.2014
, pred tem preko FB organizatorjem ter e. pošti sporočan Primorskim Panterjem ter tudi Viliju:  NAŠ PANTER / NAŠ TIGR / NAŠ TITO  Predlog je prevzel in dodelal, (zopet) brez navedbe Vladislava Stresa kot avtorja Vili Kovačič; Več: 1., 2.
Podobno kot pri projektu Drugi tir: Več


. Glede fašističnih obeležij pred predsedniško palačo RS je
Vladislav Stres  pisal trem zadnjim predsednikom države.
Več tu:
FAŠISTIČNI SIMBOLI, DEJANSKA PODSTAT  LOŽ, KI ONEMOGOČAJO DEMOKRACIJO TAKO PRI NAS V SLOVENIJI, KOT V ŠTEVILNIH DRŽAVAH PO SVETU  in  DIKTATURA JE UVERTURA
SKLEPNA MISEL PROGRAMJA GIBANJA:
Revitalizacija: narodnega gospodarstva, solidarnosti, identitete in POŠTENOSTI.

Številni produkcijski faktorji  v Sloveniji niso izkoriščeni ali pa slabo, številni v javnem sektorju delajo slabo, pa bi morali za svojo plačo delati bolje, številni ne zmorejo dokazati izvora svojega izjemno velikega premoženja.
So možnosti. Volitve, ki so pred vrati  so ena zadnjih priložnosti za prenovo Slovenije. Zato bi morala volilna zakonodaja omogočiti, da se volivcem vsak kandidat predstavi s svojim programom - zavezo.
Metanje proračunskega denarja v propagandno mašinerijo strankam je podpiranje PRISTRANSKIH informacij, kot jih iz "natege" v "natego" dajejo stranke tako slovenske t.im. pomladi kot zime.   VEČ

Presegajmo delitve 3.del 31.1.2018


1. del: https://youtu.be/313JK2oJImc  2. del: https://youtu.be/eNZH42aqKmE    3. del: https://youtu.be/ar1IgxO3ndISlovenska ustava, volilni sistemi in uresničevanje neposredne demokracije

09.04.2013 DS RS, na posnetku celotne razprave,
www nagovor Vladislava Stresa od 4:35 naprej
 

Gibanje za prenovo Slovenije:

NEKAJ IDEJNIH PROJEKTOV  

nekaj izvedenih projektov  sodelovanja:

USTAVNA POBUDA ZARADI RAZLASTITVE DRŽAVLJANOV ADP    DRUGI TIR in gospodarski preporod Slovenij  SPREMINJANJE USTAVE RS DOSEDANJE USTAVE IN TEMELJNI DOKUMENTI PRENOVA SLOVENIJE


Gibanje  za prenovo Slovenije je ustanovitelj:

VTA