KOORDINACIJA VOLILNE IN MEDIJSKE ZAKONODAJE - KVMZ

17.5.2011 INFORMACIJSKO ONEMOGOČANJE  REFERENDUMSKEGA ODLOČANJA VOLILCEV

VOLITVE in DEMOKRACIJA za VSE
Jarh Jožef

24.9.2010 INFORMACIJSKO ONEMOGOČANJE  ODLOČANJA VOLILCEV NA LOKALNIH VOLITVAH

TISKOVNA KONFERENCA KVMZ
17. 9. 2010
, Vabilo
POROČANJE MEDIJEV

POSLANSKO VPRAŠANJE   7. 7. 2010

Ministrstvo za kulturo je nadzorstveni organ Zakona o medijih in varuh izvajanja medijske zakonodaje.

Spoštovano ministrico sprašujem kaj lahko prizadeti subjekti store ob medijski blokadi informacij javnega značaja in splošnega družbenega pomena in kakšno vlogo ima pri tem ministrstvo, več  (pdf)

www povezave
na poslanska vprašanja in pobude


 
Zvočni zapisi:
UVOD Andrej Magajna
Andrej Magajna
, Darko Kranjc, Vladislav Stres
POVZETEK - Darko Kranjc
POSLANSKO VPRAŠANJE  7. 7. 2010

 Osrednja medijska hiša ima kot politično – informativni medij velik vpliv na oblikovanje javnega mnenja. Zato se ni čuditi, da so si centri politične moči vedno prizadevali preko organov odločanja pridobiti čim večji vpliv na uredniško politiko.

Ministrico sprašujem:
Katere instrumente in vzvode bomo imeli po novi predlagani ureditvi na razpolago zoper politične prevzeme RTV-ja?  
  več (pdf)

POROČANJE MEDIJIEV O TISKOVNIH KONFERENCAH - KVMZ   3. 6. 2010,    30. 11. 2009
Amandma na 11. člen Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-2, druga obravnava)
ki sta ga vložila poslanca Andrej Magajna in Franc Žnidaršič

IZJAVE PREDSEDSTVA KVMZ
OB SPREJEMANJU ZAKONA
O RTV SLOVENIJA

20.10.2010


ZAKON O RTV S IZ LETA  1994 JE BIL 1999 SPREMENJEN TAKO, DA JE UVEDEL NEENAKOPRAVNOST
PRI PREDSTAVITVAH STRANK MED VOLILNIMI KAMPANJAMI, TOVRSTNA DISKRIMINACIJA JE NEUSTAVNA
Zakon o volilni kampanji, Zakon o RTV, Zakon o medijih

1994 2005

1994 Zakon RTV  Uradni list RS, št. 18/1994 z dne 8. 4. 1994

9. člen

RTV Slovenija mora v času volilne kampanje dati brezplačno na razpolago del programskega časa za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov.

Čas, namenjen predstavitvi kandidatov in političnih strank, ki so zastopane v državnem zboru, je za vse enak (načelo enakopravnosti).

Politične stranke in neodvisni kandidati, ki niso zastopani v državnem zboru, morajo imeti skupaj na razpolago eno tretjino skupnega programskega časa, ki ga RTV Slovenija določi za vse politične stranke in kandidate, ki sodelujejo na volitvah, pri čemer mora RTV Slovenija tem strankam in kandidatom v okviru skupnega časa, ki jim je namenjen, zagotoviti enakopravnost oziroma enake pogoje za predstavitev (načelo enakopravnosti).

Kandidatom za predsednika republike mora RTV Slovenija zagotoviti enak čas in pogoje za predstavitev.

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-B) - Uradni list RS, št. 88/1999 z dne 29. 10. 1999 tega člena NI spremenil

 

 

 

2005 ZRTVS-1 – t.i. Grimsov zakon 12. člen

(1) RTV Slovenija mora v času volilne kampanje dati brezplačno na razpolago del programskega časa za predstavitev kandidatk in kandidatov (v nadaljnjem besedilu: kandidatov), političnih strank in njihovih programov. RTV Slovenija je pri določitvi tega časa in oblikovanju vsebine teh oddaj dolžna upoštevati načela iz 4. člena tega zakona.

(2) Čas, namenjen predstavitvi kandidatov in političnih strank, ki so zastopane v državnem zboru oziroma Evropskem parlamentu, je za vse enak, prav tako so enaki pogoji za njihovo predstavitev v okviru predvolilnih oddaj.

(3) Politične stranke in neodvisni kandidati, ki niso zastopani v državnem zboru oziroma v Evropskem parlamentu, morajo imeti skupaj na razpolago eno tretjino skupnega časa, ki ga RTV Slovenija določi za vse politične stranke in kandidate, ki sodelujejo na volitvah. RTV Slovenija tem strankam oziroma kandidatom omogoči predstavitev v okviru njim namenjenih posebnih predvolilnih predstavitvah v od oddaj iz prejšnjega odstavka ločenih terminih, tako, da je vsaki od teh strank oziroma vsakemu od neodvisnih kandidatov omogočena medsebojno enakopravna predstavitev.

(4) Kandidatkam oziroma kandidatom za predsednico oziroma predsednika republike (v nadaljnjem besedilu: predsednik republike) mora RTV Slovenija zagotoviti enak čas in pogoje za predstavitev.

(5) RTV Slovenija mora najpozneje 15 dni po razpisu volitev za predsednika republike oziroma volitev v državni zbor, Evropski parlament ali lokalnih volitev objaviti način, oblike, obseg in pogoje za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov iz prvega odstavka tega člena v svojih programih, dnevnem tisku, ali na drug način dostopen javnosti.

2010 - neenakopravnost v lažji obliki še vedno omogoča
ZAKON O RTV SLOVENIJA   ZRTVS-2 12. člen

(volilna kampanja v vsebinah, programih in storitvah RTV Slovenija)

 RTV Slovenija mora med volilno kampanjo dati brezplačno na razpolago del programskega časa ali prostora v storitvah, ki jih zagotavlja za predstavitev kandidatk in kandidatov (v nadaljnjem besedilu: kandidati), političnih strank in njihovih programov. RTV Slovenija je pri tem dolžna upoštevati načela nepristranskosti, celovitosti informacij ter novinarske neodvisnosti in avtonomnosti.

Med volilno kampanjo za volitve v Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) je čas, namenjen predstavitvi kandidatov političnih strank, ki so zastopane v državnem zboru, in njihovih programov, enak za vse, prav tako pa so enaki pogoji za njihovo predstavitev v okviru predvolilnih vsebin ali oddaj.

(3) Med volilno kampanjo za Evropski parlament je čas, namenjen predstavitvi kandidatov političnih strank, ki so zastopane v Evropskem parlamentu, in njihovih programov, enak za vse, prav tako pa so enaki pogoji za njihovo predstavitev v okviru predvolilnih vsebin ali oddaj.

(4) Politične stranke, ki pred volitvami v državni zbor niso zastopane v državnem zboru oziroma pred volitvami v Evropski parlament v Evropskem parlamentu in neodvisni kandidati, morajo imeti skupaj na razpolago dve tretjini skupnega časa ali prostora, ki ga RTV Slovenija določi za politične stranke, ki so pred volitvami v državni zbor zastopane v državnem zboru oziroma pred volitvami v Evropski parlament v Evropskem parlamentu. RTV Slovenija tem strankam in kandidatom omogoči predstavitev v okviru njim namenjenih posebnih predvolilnih predstavitvah v ločenih terminih in prostoru, tako, da je vsaki od teh strank in vsakemu od neodvisnih kandidatov omogočena medsebojno enakopravna predstavitev.

(1)    (5) Kandidatkam oziroma kandidatom za predsednika republike mora RTV Slovenija zagotoviti enak čas, prostor in pogoje za predstavitev.

 

PREDLOGI SPREMEMB PREDPISOV  K-VMZ
Zakona o volilni kampanji, Zakona o RTV, Zakona o medijih

predlog sprememb ZAKONA O MEDIJIH predlog sprememb ZAKONA O RTV PREDLOG SPREMEMBE ZPolS
(
vsebovan v knjigi: Mala dežela velike diskriminacije)
K-VMZ
predlog sprememb
ZakonA o volilni kampanji
Vladislav Stres Ludvig Poljanec Blaž Babič, Srečo Dragoš, Rafael Zupančič Ludvig Poljanec
Pravica državljanov do informacij o programih kandidatov in njihovih referencah v času volitev  mora biti opredeljena kot  javni interes zakona o medijih
Predlog Zakona o medijih
Predlog osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija MK RS:
pdf, www pdf, doc
članki
 glasovi volivcev
prinašajo tudi sredstva za delovanje v 4-letnem obdobju
po volitvah

"en človek - en glas - en tolar"

 Vlada RS  PREDLOG SPREMEMB O VOLILNI KAMPANJI

javna razprava je odprta do 10. 12. 2009


OSNUTEK PREDLOGA  ZAKONA O RTV
magnetogram razprave RTVS (doc)
PoVABILO  NA JAVNO PREDSTAVITEV MNENJ 13. 03. 2010
OSNUTEK PREDLOGA  ZAKONA O ZDRAVSTVU    (pdf) (doc)
magnetogram razprave Zakona O ZDRAVSTVU
PoVABILO NA JAVNO PREDSTAVITEV MNENJ  01. 04. 2010

"Kot vemo dobijo stranke pred volitvami številke, na osnovi žrebanja. RTV lahko uporabi te številke, da organizira srečanja po vrsti po izžrebanih številkah in da ima vsako od obeh omizij enak čas nastopov."  Tomaz.Ogrin@ijs.si

odprta pisma relevantnim osebam in institucijam

KOORDINACIJA ZA SPREMEMBE VOLILNE IN MEDIJSKE ZAKONODAJE (K-VMZ)

SODELOVANJE Z  relevantnimI osebamI in institucijamI

Varuhu človekovih pravic  (pobuda Andreja Magajne in odgovor varuhinje)  

Izvedba volitev v Evropski parlament je ponovno pokazala dejstvo vseh predhodnih volitev, da stranke in liste nimajo enakopravnega položaja v volilni kampanji. Ta neenakopraven položaj pa ni le posledica neenakopravnega predstavljanja, oziroma uredniške politike posameznega medija, ampak neustrezne ureditve v zakonih in podzakonskih aktih.

Skupni cilj je uveljaviti enakopravni položaj v predvolilnih in volilnih postopkih (predvsem v predstavitvah v medijih).

Uradu za enake možnosti
OSNUTEK pisma PREDSEDNIKU RS dr. Danilu Türku Pooblaščenki za dostop do informacij javnega značaja
delovni skupini pri ministrici za javno upravo -ZVRK Mirovnemu inštitutu
DZ RS organom EU


 
PODOBNA STALIŠČA DRUGIH  JAVNE RAZPRAVE  
K-VMZ iskanje podpore pravnikov, sodelovanje s študenti prava,
vključevanje posameznih strank, gibanj..., ki kažejo posluh za tovrstna vprašanja
 

 

ZAPISNIKI SESTANKOV
5.10. 2009, 19.10.2009, 11.11.2009


DRUGI PREDLOGI, KI SO V ZAKONODAJNI PROCEDURI
PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O POSLANCIH


RAZMISLEKI IN POBUDE ČLANOV
IZBOLJŠANJE VOLILNEGA SISTEMA (ELENA PEČARIČ),    VPRAŠANJA LJUDSTVU (jARH JOŽEF)

PRIPOROČILA ZA IZBOLJŠANJE KOMUNIKACIJE

PREDLOG IZBOLJŠANJA MAGNETOGRAMOV DZ RS

ZAKONODAJA
USTAVA RS      LISTINA TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE   PREDPISI (PIS)    POGODBA ZA USTAVO EU več  

dod. inf. o SLO vlada ZDA - CIA

skrbnik spletne strani

ZAHTEVEK ZA ODGOVOR  RTVS (eksterna spletna stran)

L.V.